JURSA, A. Český Těšín - vzkříšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Adam Jursa se v předložené diplomové práci zaměřil na desetiletí ladem ležící lokalitu mezi ulicemi Jablůnkovská a Frýdecká v těsném sousedství centra Českého Těšína. V prvním semestru dvousemestrální diplomové práce zpracoval urbanistické řešení lokality, opřené o rozsáhlé a pečlivé analýzy. Snaha o vnímání uměle rozděleného města jako celku jakožto i práce s fenoménem železnice v prostoru i čase nabídla svěží přístup, který upoutá svou otevřeností, důrazem na původní charakter zástavby a citlivým začleněním stávajících a fungujících objektů. Ve druhém semestru se pak autor zaměřil na stávající objekt bývalé Kohnovi továrny na ohýbaný nábytek. Reálné řešení konverze a dostavby na provoz muzea Těšínska – dopravy (železnice a tramvaje) vychází z konkrétních požadavků a možností stávajícího muzea, které je přechodně umístěno v nevyhovujících podmínkách. Pokorná, racionální práce se stávajícím objektem a schopnost soudobého výrazu spolu s citlivým začleněním a širší urbanistickou vazbou činí Jursův diplomový projekt pozoruhodným Otázky a náměty k obhajobě: - železnice a navrhované urbanistické řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování pečlivý se zájmem
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Mrva, Kamil

Student prokazuje znalosti dané problematiky

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Diplomová práce řeší část území města Český Těšín. Urbanistický koncept se zabývá demolicemi, hranicemi nové zástavby, vztahu pěší a automobilové dopravy včetně zeleného „filtru“ pro volnočasové aktivity. Je navržena kombinace blokové zástavby a samotných stávajících objektů. Na okraji území je kolejiště pro železniční dopravu. Otázkou je fungování nové obytné struktury vůči původní zástavbě za železnicí a také samotná odstupová vzdálenost zástavby od kolejiště. Z výkresů jednotlivých situací není moc patrno co je stávající a co je nově navrženo, doporučuji koordinační výkres
Architektonické řešení B Pro samotnou práci si student vybral revitalizaci tovární haly na muzeum. Novostavba muzea je navržena do ulice. Architektonický výraz areálu tovární haly včetně novostavby a náměstí je poplatný dnešním potřebám, je výrazem soudobé architektury. Parter je otevřený veřejnosti, v podzemí je navrženo parkování
Provozní řešení B Je navrženo několik vstupů do objektu. Dispozice jsou přehledné, na výkresech v popisu chybí plošné výměry (m2). Otázkou je vzdálenost pro únikovou cestu v novostavbě pro kanceláře. Navržený parter dodává příjemnou atmosféru místa pro veřejnost, zajímavě je pojato řešení dlažeb.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukce novostavby je navržena ze speciálních vierendeelových nosníků v kombinaci s ocelovými profily. Konstrukce je vyzdvižena na betonových sloupech a betonovém jádře. Je navržena systémová fasáda z vlnitého plechu. Technicko konstrukční řešení je zvoleno adekvátně k zadání dané práce. Výkres konstrukční detail – řez fasádou, je řešen komplexně.
Formální úroveň B Předložena práce je přehledná, dokládá myšlenkový postup studenta od analýzy k detailu. Grafická úroveň včetně prezentace práce je přesvědčivá.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 38859