PÍŠŤKOVÁ, M. Srovnání výrob těstovin v Evropě a v Asii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Téma bakalářské práce Magdaleny Píšťkové bylo zadáno na základě požadavku firmy, s níž ÚCHPBT spolupracuje. Práce by měla poskytnout informace, které budou podkladem pro návrh úpravy technologie výroby asijských těstovin (nudlí) v evropských podmínkách a z evropských surovin. Práce nemá experimentální část. Bakalářka pracovala na zadaném tématu samostatně a svědomitě. Počáteční problémy s cizojazyčnou převážně firemní literaturou zvládla a pak se již v odborných textech dobře orientovala. Pravidelně konzultovala dílčí úkoly a aktivně spolupracovala se zástupcem firmy. Získané poznatky shrnula do obsažného a přehledného odborného textu. Celkově hodnotím bakalářskou práci Magdaleny Píšťkové známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Kvalita zpracování výsledků A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vránová, Dana

Předložená bakalářská práce rešeršního typu je zaměřena na srovnání technologie výroby těstovin v Evropě a Asii. Práce přehledně a s minimem překlepů shrnuje informace o surovinách a přísadách používaných při výrobě těstovin i o specifických postupech jejich výroby, balení a skladování. Cíle zadání byly splněny, kvalita a rozsah je v souladu s požadavky na tento typ práce, která je napsána na 41 stranách s logickou strukturou uspořádání kapitol. Obsahuje 27 citovaných literárních zdrojů. K práci mám následující připomínky: - literatura neodpovídá úrovni požadované pro tento typ práce: seznam literatury obsahuje soukromé stránky (odkaz 24,26), přednášky (odkaz 7 , 27) separátní literatura - pouze dva odkazy a další většinou internetové odkazy - u citované legislativy (odkaz 23)chybí zdroj - str. 30 nestandardní vyjádření chemické koncentrace(alkalické soli….jsou v poměru asi 1 dílek na 100 dílků mouky) - čísla sudých stránek bývají obvykle na vnějším okraji stránek Na základě těchto skutečností doporučuji práci k obhajobě a hodnotím velmi dobře/B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků
Interpretace výsledků, jejich diskuse
Využití literatury a její citace E
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16618