PALEŽNICA, M. Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Maja Paležica ve své práci předkládá návrh novostavby administrativní budovy na Květné ulici v Brně. I přes výraznou jazykovou bariéru, která do jisté míry ovlivnila výsledek, neváhala zpracovat množství analýz a na jejich základě ukotvit své řešení, jak po stránce provozně – funkční, tak objemové. Požadavek novostavby na stávající parcele s velkoryse řešenou historizující vilou, podobně jako stavební program vzešel z konkrétního požadavku investora. Autorka jej doplnila o sportovní zázemí ve vazbě na bohatou zeleň zahrady a stávající tenisový kurt. Zajímavá myšlenka proměny privátní zahrady na poloveřejný park umožnila akcentovat řešení provozem restaurace a kavárny. Otázky a náměty k obhajobě: - objasněte zásobování

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování houževnatý, pečlivý se zájmem
Navrhovaná známka
B
Body
75

Posudek oponenta

Bindr, Tomáš

Slabá, podprůměrná práce, jediné potěšení mi dopřály ruční skici na výkrese 09. Je v nich větší potenciál, než jak celá práce dopadla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Studentka řeší sportovně administrativní komplex na Květné ulici v Brně. Využívá stávající tenisový kurt umístěný na pozemku, areál by si jistě zasloužil vzhledem ke kapacitě zázemí a vlastního využití ještě jeden kurt. Dům využívá svažitost terénu, kavárna ve 3.NP je přes střešní terasu přímo přístupná v severní části z úrovně terénu. Za problematické považuji protažení automobilové dopravy do centra areálu - parku, tím dochází k omezení pohybu a možného dialogu parku s domem. Chybí mi definování hierarchie prostorů, respektive jejich uvědomění si, od uliční čáry po park. Proč dům uhýbá od uliční čáry, namísto aby zval dovnitř? Chybí mi ověření výrazné hmoty v dálkových pohledech na svah - veduty
Architektonické řešení E Nerozumím vrstvení hmot na vlastním objektu, přijde mi samoúčelné. Namísto skleněné budovy s formální hrou hliníkových panelů na fasádě bych na daném místě, mezi památkově chráněnými domy uvítal více pokory, více sepětí s parkem a se svahem.
Provozní řešení E Pod terénem jsou umístěny podzemní garáže ze kterých není možno vystoupit ven ! Dále pak zázemí restaurace a strojovny vzduchotechniky ( proč dvě?). Ta je zcela nevhodně přístupna z prostrů kuchyně. V I.NP se nachází restaurace a sportovní zařízení se šatnami. Zde vůbec studentka nepochopila fungování sportovních šaten – rozdělení na čistou a špinavou chodbu! Nerozumím proč není odbytová část restaurace propojena se sportovními sály. Ve 2.NP se nachází kavárna s téměř nulovým zázemím a kancelářské prostory. Ve 3.NP a 4.NP jsou kancelářské prostory. V celém objektu není jediný pisoár. Nepochopil jsem dvojici schodišť.
Technicko konstrukční řešení E Skeletový nosný systém s nesmyslně různorodou modulací. Sloupy skeletu v obvodových stěnách jsou většinou kresleny přes celou šířku zdi, tedy absence TI a u spodní stavby je to vůbec otázka statiky bočních tlaků. V zadní části rozpon na 16m, v řezu není ani schematicky naznačeno jak bude strop vynesený, všude chybí průvlaky. Výkres konstrukčního detailu je na rozdíl od konstrukce celé stavby až na drobnoti v pořádku.
Formální úroveň E U rozborové části mi chybí dopravní napojení, výhledy z a na parcelu, rozbor zeleně…možná kdyby byly provedeny, práce by dopadla lépe.Nevím co si studentka z rozborů pro vlastní práci odnesla, chybí mi problémový výkres. Chybí mi ověření prostoru ve více vizualizacích
Navrhovaná známka
E
Body
53

Otázky

eVSKP id 38881