MEJZLÍK, B. Všesměrový synchronní podvozek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šolc, František

Ve svém hodnocení diplomové práce vycházím z hodnocení konzultanta, který byl po celou dobu vypracování práce se studentem v přímém kontaktu a v odborné problematice mne zastupoval. Cílem práce studenta bylo vytvořit mechanický model mnohosměrového robotického podvozku. Student spolupracoval s dalším studentem jehož prací byla softwarová část tohoto podvozku. Student pracoval samostatně, dobře využíval dostupných zdrojů informací. Při konzultacích pokládal věcné dotazy a nezatěžoval konzultanta otázkami na snadno dostupné informace. Student projevil dobré znalosti v konstrukci elektronických zařízení. Samostatně získal přehled v použití minipočítače, sériové komunikace, řízení inteligentních motorů, LCD atd. Pro minipočítač vytvořil několik periferních desek plošných spojů. Po mechanické stránce je práce provedena poněkud méně precizně ale pro dobrou funkci podvozku dostačujícím způsobem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Splnění zadání kromě informací v závěru potvrzuje fotografie podvozku a příklad naměřených hodnot odometrie. Práce je logicky členěna do 4 kapitol, věnujících se nejprve obecně robotickým podvozkům, dále konstrukci podvozku a popisu HW a SW řešení. Koncepce řešení byla zvolena dobře a jeho zpracování je na vysoké úrovni. Pouze sériová komunikace serv s nadřazeným systémem by si zasloužila podrobnější popis, uvedený standard RS232 totiž neumožňuje přímé připojení více zařízení k jediné sběrnici. Po formální stránce práci kazí množství zbytečných gramatických chyb, především překlepů, a chybějící popis obrázku na straně 44. Práci lze označit za původní. Bakalář jistě projevil inženýrské schopnosti a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 22177