MAHDAL, M. Design městské úklidové jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Z pohledu tvarového i barevného členění vysoce kultivované a vyvážené výtvarně-technické řešení. Celková prezentace navrženého designu je zpracována s odpovídající úrovní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pelikán, František

Hlavní přednost předloženého návrhu vidím v jasném vyjádření vlastního výtvarného názoru autora. I přesto, že při řešení designu městské úklidové jednotky student musel respektovat mnoho funkčních požadavků (legislativa, ergonomie, hygiena, použité materiály, technologie výroby a d.), podařilo se mu vytvořit prostorově úsporné a funkčně využitelné řešení. Vozidlo je určeno k udržování čistoty hlavně městských aglomerací, tedy v přímém kontaktu s obyvatelstvem. Proto je nutno ocenit, že student ve svém návrhu upřednostňuje celkově vyvážené proporce, čitelné, neagresivní a přívětivé tvarosloví.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37358