FLORIÁN, M. Návrh paletizačního manipulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubela, Tomáš

Student ve své práci řeší konstrukční návrh paletizačního manipulátoru a ačkoliv se ve výsledku rozhodl pro klasické uspořádání, přesto během své práce narazil na několik zajímavých a nekonvenčních řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pochylý, Aleš

Práce, která řeší návrh paletizačního manipulátoru je formáně zpracována dobře. Z koncepčního hlediska však nejsem přesvědčen o vhodnosti a účelnosti navrhovaného řešení s ohledem na možné využití standardního paletizačního průmyslového robotu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 30084