HUBÁLEK, M. Návrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-n [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bátora, Branislav

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a počítačovým řízením inteligentní elektroinstalace Ego-n. V první části se práce zabývá různými standarty sběrnicových systémů pro řízení domovní elektroinstalaci. Kladně hodnotím přehledné zpracování a porovnání jednotlivých systémů z hlediska hierarchie řízení. Dále se věnuje pouze systému Ego-n, který je předmětem této práce. Systém popisuje z hlediska možností pro řízení, topologie a komunikaci po sběrnici. Také popisuje možnosti těchto systémů pro jejich využití v domovní elektroinstalaci. Hlavním úkolem bylo vytvoření laboratorních panelů, pro ukázku funkcí systémové elektroinstalace. Student navrhl uspořádání panelů, následně panely vyrobil, zapojil jednotlivé komponenty a naprogramoval řídící modul. K zvládnutí toho úkolu bylo nutné podrobné nastudování aplikačního programu řídícího a komunikačního modulu systému Ego-n a znalost softwaru pro programování Egon asistent. Po popisu vytvoření panelu a naprogramování práce obsahuje podrobné a přehledné návody pro laboratorní úlohy, které prakticky vystihují možnosti systému Ego-n. Součásti práce je také uvedení rozpočtu pro výrobu panelu. Všechny body zadání byly bezezbytku splněny. Student pracoval samostatně a projevil nadstandardní zájem o danou problematiku. Grafické a formální zpracování práce je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Využití literatury D 6/10
Formální zpracování práce B 17/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Macháček, Jan

1) Splnění požadavků zadání Všechny požadavky zadání byly splněny. 2) Odborná úroveň práce Po odborné stránce je práce na dobré úrovni. Bohužel je v práci popisována až samotná realizace laboratorního panelu, která začíná tiskem krycí fólie. To, kde se ta folie vzala a na základě čeho byla navrhnuta, v práci není uvedeno. Absolutně chybí počáteční rozbor a analýza konstrukce panelu a následný návrh jeho koncepce a modifikace. V kapitole 4.2 Rozpočet panelu jsou uvedeny ceny jednotlivých komponent, ze kterých se panel skládá. Chybí cenové srovnání například s klasickou instalací nebo jinými systémovými instalacemi. Naproti těmto nedostatkům jsou v práci zpracovány dvě kvalitní ukázkové úlohy ve dvou úrovních náročnosti. 3) Interpretace výsledků a jejich diskuze Výsledky jsou v popisné části práce pouze interpretovány, ale již nejsou diskutovány. Chybí vlastní názor a zhodnocení práce, systému Ego-n nebo samotného panelu a funkcí, které demonstruje. 4) Formální zpracování práce Celá práce je zpracována velmi dobře. Práce má přehledné a logické členění. Ilustrace, schémata a tabulky pomáhají ke snadné orientaci v textu a problematice. Zpracovatel se však v textu na několika místech dopouští nepřesných formulací (jako například členění systémů dle „centralizovanosti“), některé věty pozbývají na významu. V textu často také dochází k záměně oznamovacího způsobu na způsob podmiňovací, text není psán celý v trpném rodě apod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 35571