ŠPROCH, D. Technologie obrábění vnitřních závitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Jaroslav

Předložená bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu. Autor využil znalostí z předchozího studia. Za přínos považuji obecnou analýzu nákladů na nástroj při obrábění vnitřních závitů doplněnou konkrétní aplikací

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z dobrých znalostí aplikací běžných vzorů řešení dané problematiky, uchazeč prostudoval odpovídající soubor odborné literatury (knižní publikace a zejména Internet). V první kapitole práce jsou závity charakterizovány z hlediska druhů, značení a kontroly. Druhá kapitola se zabývá metodami obrábění vnitřních závitů (řezání, soustružení, frézování, broušení a lapování). Třetí kapitola nese název „Ekonomické posouzení metod obrábění vnitřních závitů“, zabývá se však pouze soustružením závitů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37344