HRAZDIRA, A. Řízení všesměrového podvozku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šembera, Jaroslav

Student spolu s dalším studentem vytvořil mechanický model mnohosměrového podvozku sestavený z inteligentních servomotorů. Jeho práce spočívala převážně v softwarové části. Práce byla rozdělena do několika částí, které musel student zvládnout. V první části vytvořil software pro minipočítač osazený na robotickém podvozku. Musel se seznámit s jednotlivými rozhraními a s přenosem dat pomocí protokolu TCP/IP. Další částí práce bylo vytvoření ovládacího software spustitelného v PC. Třetí částí práce bylo spojení podvozku s programem Matlab. Student vytvořil funkční bloky pro simulink, s jejichž pomocí lze podvozek po síti ovládat přímo z Matlabu. Student prokázal široký přehled v programování pro různá prostředí. Samostatně získal přehled o použitém minipočítači. Též se dobře zorientoval v problematice modelování kolových podvozků. Student pracoval samostatně a při konzultacích pokládal věcné otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Burian, František

Student Adam Hrazdira si vybral zadání průměrné náročnosti. Soudě dle výsledků práce se práce chopil, a zadání bez výhrad splnil. Jelikož se jedná o doposud málo publikovanou koncepci podvozku, student musel nastudovat mnoho teorie, potřebné pro vlastní práci, aby dokázal tuto práci dokončit. Výsledky tedy prokazují znalosti a úsilí, které musel student při realizaci vyvinout. Práci lze označit za puvodní, student v rozumné míře cituje použité zdroje informací, seznam literatury obsahuje pouze duležité zdroje, ze kterých se odkazuje z celé práce, je proto stručný. Vlastní struktura práce je převážně logicky členěna, ve větší míře se student věnuje výsledkum a popisu vlastní práce, jedna kapitola na začátku obsahuje technické popisy systémů, které student používá. Práce obshauje malé množství překlepů, zbývající chyby jsou převážně formálního charakteru. (použití stylů v šabloně, apod.) Práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta, práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 22180