SIKORA, H. Design rozhlasového přijímače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Oceňuji invenční přístup studentky k vybranému tématu. Navržený design rozhlasového přijímače zaujme hravým výrazem a vizuální lehkostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Postup studentky při práci a vzniku bakalářské práce hodnotím jako invenční a pečlivý výsledek dnes již mnohokrát využitého tématu. Design radiopřijímače považuji za přínosný díky studentkou vytvořeném minimalismu a čistém výrazu. Absence přípravných návrhů nevytváří dojem pracovního postupu, což při minimalistickém řešení návrhu může působit nahodile. Inspirace rastrem je stěžejní a stává se z ní nosná myšlenka, která umožňuje rozvíjení v dalších variantách nejen radiopřijímačů, ale i dalších objektů. Kladně hodnotím studentčiny důkladné znalosti o zadaném úkolu a následnou propracovanost spojenou s přínosnými úvahami ohledně estetiky a designu. Celkový tvar radiopřijímače působí jasnou tvarovou řečí a kompaktností. Forma je líbivá a čistá s pozitivním působením na uživatele. Společné umístění ovládacích prvků vzbuzuje dojem potlačení ovládaní hlasitosti, která v četnosti ovládání zastupuje první místo. Zde cítím vztah hlasitosti k reproduktoru a nikoliv v zadní části za ovladačem vln. Ovládání hlasitosti by mohlo být umístěno ve stejné hloubce jako ovládání radiových vln v objemu reproduktoru, což je má výtka vůči tomuto designu. Barevné řešení včetně použitých materiálů považuji za vhodné a povzbuzující k užívání přístroje. Jelikož líbivá forma neurčuje přesné vymezení okruhu zákazníků, bylo by vhodné zařadit i barvy tmavších - konvenčnějších odstínů. Kombinacemi barev lze vytvořit rozsáhlou škálu výrobního programu. Studentka svou prací vytvořila invenční design schopný širokého spektra dalších variant. Současná podoba rádia je svým pojetím využitelná pro různé generace uživatelů. Bakalářskou práci hodnotím za citlivý a invenční přístup celkovou známkou B za současného přihlédnutí ke všem složkám bakalářské práce. Od rozsáhlé a podrobné teoretické části práce přes vyčerpávající popis historie až po současnou technologii radiopřijímačů včetně technických detailů. Z tvůrčí oblasti kladně hodnotím čistotu přístupu s použitím rastru, jednoduchých tvarů a objemů vytvářejících kompaktní celek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37361