SUKOPOVÁ, M. Optimalizace provozních parametrů na úpravně vody Bzenec-Přívoz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mega, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mergl, Václav

Předložená diplomová práce se zabývá zajímavým tématem - sledování vybraných parametrů úpravy vody po rekonstrukci úpravny vody a uplatnění nového způsobu míchání novým typem míchadla Invent. Posuzovaná práce je členěna logicky a systematicky s vyváženými kapitolami. Vychází z literatury dostupné k tomuto tématu a použité zdroje (celkem 54 odkazů) jsou uvedeny v závěru diplomové práce. V práci je uvedeno 19 obrázků, 22 tabulek s technickými údaji. Diskuse je uvedena u každé kapitoly výsledků. Diplomová práce vhodným způsobem porovnává stavy technologie před a po rekonstrukci úpravny vody, výsledky jsou shrnuty do přehledných tabulek a názorně převedeny do grafů, včetně zaznamenání vzniklých úspor. Vhodně je komentována i změna činidla pro hygienické zabezpečení upravené vody (z chloru na oxid chloričitý, včetně průvodních jevů jako je zvýšené odkalování vodovodní sítě), což jistě přivítali i spotřebitelé. Bylo by vhodné doporučit provozovateli zaměřit pozornost i na vzduchotechniku před aerátory, kde je potřeba omezit možnosti vzdušné kontaminace stálým nasáváním vzduchu. Diplomová práce je dokladem svědomitého přístupu autorky a pečlivého provedení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 24429