HOLUBÁŘ, J. Specifika a nedostatky smluvních závazkových vztahů v mezinárodní dopravě, stanovení a zajištění podmínek technologie přepravy zboží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kudláček, Jaroslav

Celkově hodnotím diplomovou práci jako zdařilou, stanovené cíle a rozsah zadání byly autorem splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíle stanovené zadáním diplomové práce byly ze strany autora splněny. Rozsah zadání byl naplněn a obsah práce je svým způsobem výjimečný.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretické části diplomové práce jsou výstižně obsaženy v kapitolách pojednávajících o Úmluvách CMR, TIR, ADR, ATP, INCOTERMS atd. Zde získal autor potřebné znalosti jejich studiem a pravidelnou účastí na přednáškách.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Autor komplexně a podrobným způsobem zrekapituloval doposud vydané mezinárodní a vnitrostátní zákony, vyhlášky resp. další právní normy vztahující se ke smluvním závazkovým vztahům u jednotlivých druhů dopravy.Poukázal správně i na některá specifika a částečně i na nedostatky ve smluvních závazkových vztazích v mezinárodních dopravách.
Odborná úroveň diplomové práce B Autor na základě doporučení a připomínek vedoucího diplomové práce zapracoval do jejího obsahu vyhl.č.144/ 1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR, Dohodu o mezinárodní železniční přepravě zboží SMGS, specifikoval pozice- Commissionaire expediteur C.E. a Commissionaire transporteur C.T. vztahující se k Úmluvě CMR. Na požadavek vedoucího diplomové práce zařadil do obsahu velmi aktuální a frekventovanou problematiku uložení a upevnění nákladu na vozidle.Tímto po odborné stránce výrazně diplomovou práci zkvalitnil.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Po teoretické - legislativně-právní stránce, je obsah diplomové práce nesporným přínosem, zejména pro odbornou veřejnost, dopravce, přepravce a zasílatele. Její obsah je cennou pomůckou nejen pro uvedené subjekty, ale i pro studenty. Tímto se jim umožňuje s uvedenou problematikou, zejména po teoretické stránce podrobně seznámit a získat potřebné odborné znalosti. To je pak i cenným předpokladem pro následné praktické využití získaných teoretických poznatků v praxi. Na základě obsahu v bodě 3 - mohlo být konkrétních praktických příkladů s odvoláním na vydané judikáty u nás a i zahraničí použito v diplomové práci více. Publikované a zjištěné nedostatky z praxe a k nim přijatá jednotlivými soudy příslušná rozhodnutí resp. usnesení se takto mohla stát i cennými - inspirujícímipro přijetí následných opatření, zejména u dopravců, aby se ve své činnosti, vyhnuli případným problémům a excesům.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Autor prokázal, že mu nedělá problém práce s odbornou literaturou, a to nejenom českou, ale i zahraniční.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Obsah diplomové práce má velmi dobrou úroveň včetně tabulek, obrázků, odborné jazykové úrovně atd. Nejsou proto žádné zásadní připomínky a výhrady.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Libertín, Josef

DP je na velmi dobré úrovni, je přehledná a reaguje na současný vývoj v dopravě. Je reálný předpoklad, že úspěšná obhajoba může zlepšit i dané hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Rozsah zadání byl naplněn v souladu se stanoveným cílem,
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k řešení DP formou zpracování jednotlivých Úmluv CMR, TIR, Dohod ADR, ATP a obchodních podmínek INCOTERMS je předpokladem praktického využití.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Úroveň DP a její originalita řešení odpovídá získaným znalostem v průběhu studia a je velmi dobrým předpokladem pro uplatnění absolventa v odborné praxi.
Obtížnost a správnost řešení B Obtížnost DP spopčívala ve správné analýze a vyhodnocení legislativníich dokumentů pro praktické využití.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Jak bylo již uvedeno, práce je přínosem pro dopravce, přepravce, zasílatele, ale i studenty magisterského studia . Zejména vyhodnocení nedostatků v dané oblasti a využití následných opatření pro praxi.
Odborná jazyková úroveň A Autor se velmi dobře orientuje v odborné literatůře a tomu odpovídá i správné použití odborných výrazů v DP.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Písemná a grafická úprava je velmi dobrá. Texty, grafy i tabulky jsou přehledné a srozumitelné.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 62538