JURČÍK, P. Návrh parametrů pro znalecké posouzení konkurenčního postavení stávajících dopravců v úseku Praha – Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Libertín, Josef

Stanovených cílů práce bylo, dosaženo pouze obecně bez dostatečného vyhodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání E Parametry byly navrženy v obecné rovině, ale jejich argumentace postrádá vyhodnocení.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D V teoretické části DP prokazuje student široké spektrum poznatků, ale jejijch aplikace nebyla dostatečně propracována
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody E Přístup k analýze získaných údajů byl na dobré úrovni, avšak jejich vyhodnocení postrádá argumentaci pro využití výsledků.
Odborná úroveň diplomové práce E Odborná úroveň dobře rozpracované DP ve svém výsledku sklouzla do všeobecné roviny
Přínos pro praktické i teoretické využití D DP má teoretický koncept využitelný pro posuzování konkurenceschopnosti železniční a autobusové dopravy na dané trase.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Práce s uvedenou literaturou byla na velmi dobré úrovni
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Uspořádání textů, grafů a tabulek a užitý odborný jazyk je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Liška, Viktor

Téma diplomové práce je náročné a je obtížné jej pojmout ve vymezeném prostoru díla. Značnou část práce zaujímá historický kontext vývoje především rychlého železničního spojení Praha – Brno, zatímco u dopravy autobusové je popsán vývoj jen v posledních cca 10 letech, např. není popsáno v jaké době se stala autobusová doprava konkurenceschopná železnici na dané relaci z hlediska jízdních dob. V pasáži 1.3 schází očekávaný vliv VRT na autobusovou dopravu – při jakých parametrech VRT přestane být konkurenceschopná. Ve 2. kapitole je využit zdroj dat [2], který již není aktuální a vychází z legislativy, která již byla nahrazena novějšími předpisy (zákon č. 194/2010 Sb. a jeho prováděcí předpisy), údaj o dotaci krajů na vlakokm (56,- Kč/vlkm) je z doby před uzavřením „Memoranda“ mezi státem a kraji (2009), na základě kterého došlo k zásadnímu navýšení úhrady ztrát regionální železniční dopravy. V kapitole 4.5 není zmínka o v současnosti poskytovaném proplácení ztrát ze všech státem nařízených slev pro cestující, které od účinnosti evropského nařízení č. 1370/2007 (nastala 3.12.2009) zásadně zlepšilo ekonomiku většiny dálkových autobusových linek (přispělo ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti). V návrhové kapitole 5 chybí úvaha zda je nutné vlaky kategorie EC/IC dotovat a v jaké míře, když plošné obsluze území na dané relaci přispívají jen málo – na rozdíl od rychlíků u kterých je to opodstatněné – a při vědomí nabídky společnosti RegioJet, která měla o danou relaci EC vlaků zájem s výrazně nižším požadavkem na úhradu ztráty. V kapitole 6 by byl vhodnější graf rozložení nabídky kapacity/spojů v denní době společný pro vlaky a autobusy, dále není posouzena efektivita využití obsaditelnosti , otázka systémových vazeb v rámci celostátního ITG a problematika zajištění spojení v okrajových časech. Cenné by bylo i posouzení nákladovosti na zajištění jedné jízdy jednoho cestujícího vlak/bus, které by mohlo pomoci zdůvodnit nutnost dotování železničního spojení, resp. kriticky zhodnotit efektivitu železnice v dané relaci – zvláště při srovnání např. s relací Praha – Ostrava.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 62539