BAŇKA, Z. Koncepční popis návrhu závěsného dopravníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá popisem koncepčního návrhu závěsného dopravníku, přičemž tato práce má mít charakter učebního podkladu pro studenty 3. ročníku bakalářského studia. Autor v úvodních částech uvádí nedostatek nových zdrojů, odkud by mohl čerpat. Zároveň také neochotu firem podílet se na vytváření této koncepce. Práce je i přesto přínosná a zahrnuje dostatečné množství poznatků. Po formální stránce má práce velmi dobrou kvalitu zpracování. Postrádám však na konci více obrázků a schémat konstrukčních prvků. Po stránce zpracování výpočtových vzorců mám pouze výhradu ke vzorci 3.2.2 a 3.3.2 (str.18), kde nesedí časové jednotky ve vzorci. I přes tyto drobnosti je bakalářská práce hodnotná a doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Studie literatury a výsledné setřídění poznatků má výbornou úroveň. Dostupná literatura s touto problematikou je staršího data, současní výrobci podstatné konstrukční zkušenosti nezveřejňují. Jedná se o kvalitní a logicky uspořádanou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37307