ŽABOKRTSKÝ, M. Koplanární směrové vazební a hybridní členy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Radek

Student pracoval aktivně a samostatně. Změřené hodnoty se v některých případech od teoretických značně rozcházejí. Bohužel student nedodal žádné průběžné výsledky, takže nebylo možno dohodnou jakékoliv řešení či opravu. V práci je dost nepřesností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Šádek, Václav

Autor popsal obecné vlastnosti směrových vazebních členů a několik variant jejich realizací. Nezalekl se ani náročného matematického aparátu vyuřívaného k analytickému popisu CPW a CPS. Navrhl několik různých SVČ a provedl simulaci jejich rozptylových parametrů. Použil k tomu částečně hotový komerční SW, částěčně své vlastní m-fily v prostřědí MATLAB. Následně realizoval navržené SVČ a změřil jejich parametry. Výsledky měření srovnal s výsledky simulací. V této fázi poněkud postrádám popis metody měření, hlubší diskusi nad rozdíly mezi měřením a simulací a snahu o hledání příčin těchto rozdílů. V příloze je návrh laboratorní úlohy, která by danou problematiku mohla studentům přiblížit v běžné výuce. Úloha je zajímavá, jen se obávám, že pro běžnou výuku příliš obsáhlá. Výpis m-filů je bez komentářů těžko srozumitelný, po čase bude i pro autora obtížné porozumět vlastnímu kódu. Předložená práce odpovídá zadaní, text je srozumitelný hned při prvním přečtění a je členěn poměrně logicky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 31189