VINTR, P. Průmyslová vjezdová vrata [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá řešením teleskopické posuvné brány. Zvolená koncepce je velmi zajímavá díky použití lanového převodu (kap. 6). Konstrukční návrh a 3D model je velmi zdařilý a propracovaný. Textová část je stručná, bohužel v některých částech nejednoznačná a chybná. Mám proto několik připomínek. V kapitole 1 jsou uvedeny polotovary jednotlivých částí brány, které nejsou zcela podle předpisu v normě (trubka čtyřhranná nebo obdélníková = jäckel). V kapitole 3. jsou průběhy VVU pro spojité zatížení (nikoliv pro silovou náhradu), což je v hrubém přiblížení správně. V kapitole 4. není jasný původ zdroje hodnot kvadratického momentu průřezu. Předpokládán je zdroj informace z 3D modeláře, který nemohu zpětně ověřit. Kapitolu 5. nelze akceptovat, neboť se student dopustil při dosazování do vzorců (5-3) až (5-6) chyby v jednotkách veličin. Vzhledem k tomu jak je brána perforovaná předpokládám, že bude silové zatížení od větru v nízkých hodnotách a nebude její vliv na pevnost výrazné. Kapitola 6. je v obsahu i v textu dvakráte. U pohonu není uvedena kontrola rozběhu motoru. Výkresová dokumentace je sice úplná dle zadání, ale její provedení je méně zdařilé. Už samotné nevyplnění kusovníku materiálem a polotovarem je nepostačující, i když by částečně vyřešilo problémy v textové části. Přes tyto výtky doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce je praktické povahy a zabývá se konstrukčním návrhem průmyslových vjezdových vrat konkrétních parametrů, a to včetně provedení potřebných výpočtů. Student zadání práce splnil, přesto tato obsahuje několik nedostatků. V několika použitých vzorcích se objevují nepřesnosti při výpočtech, zaokrouhlení či dosazení číselných hodnot, přehlednost by dále dle mého názoru zvýšilo grafické zobrazení příslušných průřezů, jejichž charakteristiky jsou počítány – kapitola 4.2 a 4.3. Za veliký nedostatek považuji neshodu uváděných hodnot hmotnosti hlavního a vedlejšího pole vrat v kusovnících, resp. výkresech a ve výpočtové části práce. Vyvstává potom otázka využitelnosti výsledků v případě realizace výroby dle takového konstrukčního návrhu. Stejně tak není zřejmý důvod, na základě kterého je voleno pro hlavní a vedlejší pole vrat odlišné zatížení sněhem – kapitoly 3.1.1 a 3.2.1. Dále práce obsahuje drobné stylistické chyby a u některých obrázků chybějící odkazy na použitý zdroj. Kladně naopak hodnotím návrh použití lanového mechanismu a tvorbu 3D modelu. Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 37338