CIML, M. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž v lokalitě Písek a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, Martin

Předložená práce s výše uvedenými výhradami splňuje požadavky na diplomovou práci. Celkově ji lze hodnotit jako dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D V praktické části bylo ocenění provedeno odpovídajícími metodami, nicméně ve výpočtech jsou nesrovnalosti zkreslující celkové výsledky (např. chybné zařazení místní části Myšenec mezi obce a z toho vyplývající chybné koeficienty Kp, K5 a následně chybně použité tabulky u porovnávacího způsobu ocenění).
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 E Teoretická část čerpá především ze zdrojů volně dostupných na internetu. Tyto však nejsou uvedeny korektně. Dále pak užitý způsob citování dle mého názoru neodpovídá současným požadavkům vysokoškolské kvalifikační práce, neboť citované pasáže nelze prakticky dohledat, nejsou-li v citacích uvedena čísla stran, na nichž se nacházejí.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Písemná a grafická úprava má určité nedostatky. Přestože jsou obrázky, grafy a tabulky řádně popsány, u převzatých nejsou uvedeny zdroje.Odborné pojmy a formulace použité v textu jsou na dobré úrovni.
Splnění cíle a rozsahu zadání B Splnění zadání práce hodnotím na základě definovaných cílů jako vcelku zdařilé.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část věnuje poměrně velký prostor tématům nesouvisejícím bezprostředně se zadáním práce, částečně na úkor kvality praktické části.
Odborná úroveň diplomové práce D V důsledku výše popsaných nesrovnalostí je odborná úroveň práce poněkud snížena.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Přínos by měl spočívat spíše v praktické části, neboť část teoretická je z velké části kompilátem bez vlastního přínosu autora. Avšak na základě zmíněných nedostatků je i přínos praktické části diskutabilní.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šmahel, Milan

Předložená práce obsahuje náležitosti diplmové práce, má výše uvedené závažnější nedostatky a pochybení. Předloženou práci doporučuju k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Práce obsáhla všechny náležitosti vymezené zadáním. Cílem práce bylo vyhodnotit míru odlišnosti mezi obvyklými a administrativními cenami garáží v dané lokalite, což je v práci jistým způsobem provedeno.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Teoretická část diplomové práce je zpracována zčásti i mimo vlastní téma, autor se zde zaobírá i aspekty, které se tématu přímo netýkají a nejsou předpokládány ani zadáním práce (např. v části 8.3. Vývoj realitního trhu se autor zaobírá ostatním nemovitostmi a nikoliv garážemi, pomůckami k měření, veškerými právy zapisovanými do katastru nemovitostí, v práci nepoužitými druhy cen). V teoretické části, která je z převážné části pouze seskládána z různé literatury s minimálním vlastním přínosem autora je vše nezbytné k řešení cíle diplomové práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Poznatky diplomové práce a jejich možné praktické i teoretické využití jsou vzhledem k chybnému ocenění podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. jen velmi těžko využitelné.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody E V analytické části práce jsou chyby při zatřídění oceňovaných nemovitostí. Je třeba připomenout, že obec Myšenec je městskou částí obce Protivína, tz. že zpracovatel má u garáží č. 1, č. 2 a č. 3 špatně zařazenu obec a tím i počet obyvatel, z toho plyne špatný koeficient K5 a také Kp. Taktéž je u těchto garáží v porovnávacím způsobu ocenění chyba v použití tabulky č. 4 namísto tabulky č. 6, což je způsobeno taktéž špatným zařazením obce. U garáží tvořící příslušenství k rodinnému domu je použité Kp v rozporu s § 44 odst. 2 písm. a) a e) což zkresluje všechny výpočty. Autor uvádí, že ocenění je provedeno podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. avšak ocenění je provedeno k roku 2011, tz. že má být uvedeno, že ocenění je provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. Výpočet je však už proveden podle správné vyhlášky.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Diplomová práce byla po písemné a grafické stránce zpracována pečlivě a přehledně, u obrázků, grafů a tabulek však chybí buď číslo obrázku nebo podrobnější název, u převzatých obrázků a map pak chybí zdroje.
Odborná jazyková úroveň C Část citací použitých v práci není provedena v souladu s normou, zejména citace www stránek. Citace v diplomové práci nejsou provedeny správně u kapitoly 3 Výměry staveb a jejich částí, kde autor použil celé části textu bez uvedení zdroje (literaturu). Taktéž chybí citace u částí č. 4.3.2 až 4.3.8, 5. - 5.3. a téměř celé části 5.6.
Obtížnost a správnost řešení C Zvolené téma diplomové práce bylo pro zpracovatele náročnějí v oblasti zajišťování podkladů k deseti srovnatelným nemovitostem typu garáž, vlastní práce v oblasti oceňování těchto nemovitostí a závěrečného vyhodnocení zjištěných výsledků však již nebyla nijak zvášť náročná. Zpracovatel se sice zopdpovědně zhosti zajišťování podkladů, ale měně zodpovědně se pak věnoval vlastnímu zpracování dat. Předložená práce je vypracována sice správně avšak s pochybeními a nedostatky uvedenými již v ostatních bodech hodnocení.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37326