LUKÁŠ, J. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž v lokalitě České Budějovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmahel, Milan

Předložená práce obsahuje všechny náležitosti diplmové práce, má menší výše uvedené nedostatky a pochybení. Předloženou práci doporučuju k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Práce obsáhla všechny aspekty vymezené zadáním. Cílem práce bylo vyhodnotit míru odlišnosti mezi obvyklými a administrativními cenami garáží v dané lokalitě. Tento aspekt problematiky autor detailně analyzoval pomocí různých výpočtů, v závěru je však mohl ještě podrobněji rozvést.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C V teoretické části se zpracovatel zaobírá i aspekty, které sice s tématem přímo nesouvisí, ale dokreslují celkovou situaci v dané lokalitě jako je historický vývoj a současnost města České Budějovice. Věnuje se zde i související důležité problematice, přehledu parkovacích stání. Kromě výše uvedených skutečností je v teoretické části vystihnuto vše nezbytné k vypracování analytické části práce. Teoretická část diplomové práce vychází převážně z použité literatury, mohl zde být větší vlastní podíl autora.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Poznatky diplomové práce a jejich možné praktické využití je v lokalitě České Budějovice možné, teoretické poznatky lze využít jako obecnou zkušenost i pro jiné lokality.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Analytická část práce je provedena na dobré úrovni, je zde přehledně zpracován popis a technické řešení jednotlivých staveb. Objekty jsou správně zatříděny dle aktuální oceňovací vyhlášky. V závěru práce se od autora očekávalo provedení podrobnějšího rozboru řešené problematiky.
Odborná úroveň diplomové práce C Autor v tabulkách uvádí, že ocenění je provedeno podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., avšak ocenění je provedeno k roku 2011, má být tedy uvedeno, že ocenění je provedeno dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. Výpočet je však už proveden podle správné vyhlášky.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace použité v práci jsou provedeny v souladu s normou, stejně tak i přehled literatury, není tomu tak u citací www stránek. U použité fotodokumentace, map a schémat chybí uvedení zdrojů.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce byla zpracována přehledně. Obrázky, grafy a tabulky jsou řádně označeny a popsány, u převzatých však chybí uvedení zdrojů. V šabloně titulní strany VUT je použit nesprávný font písma.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mikulášek, Martin

Předložená práce s výše uvedenými výhradami splňuje požadavky na diplomovou práci. Celkově ji lze hodnotit jako uspokojivou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Úplnost vypracování práce hodnotím na základě definovaných cílů jako zdařilé, ačkoliv větší prostor mohl být věnován prezentaci a vyhodnocení výsledků v závěru práce.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Teoretická část věnuje poměrně velký prostor tématům nesouvisejícím přímo se zadáním práce na úkor části praktické.
Obtížnost a správnost řešení B Problematika oceňování garáží patří ke standardním tématům, svou náročností nepatří k nejobtížnějším. Nicméně přístup k řešení je po odborné stránce správný.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Přínos by měl spočívat spíše v praktické části, neboť část teoretická je z velké většiny kompilátem bez vlastního přínosu autora. Avšak na základě zmíněných nedostatků je i přínos praktické části diskutabilní.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky E Písemná a grafická úprava má určité nedostatky. Přestože jsou obrázky, grafy a tabulky řádně popsány, u převzatých nejsou uvedeny zdroje. Dále se v práci nachází poměrně velké množství gramatických chyb a hrubek (např. již v abstraktu), v některých případech pak text postrádá smysl úplně (např. viz str. 24-25).
Odborná jazyková úroveň E Odborné pojmy a formulace použité v textu jsou na dobré úrovni. Avšak jak již bylo zmíněno, teoretická část čerpá především ze zdrojů volně dostupných na internetu. Tyto však nejsou uvedeny korektně, v některých případech citace chybí úplně, což lze považovat za závažné pochybení. Dále pak užitý způsob citování dle mého názoru neodpovídá současným požadavkům vysokoškolské kvalifikační práce, neboť citované pasáže nelze prakticky dohledat, nejsou-li uvedeny čísla stran, na nichž se nacházejí.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C V praktické části bylo ocenění provedeno odpovídajícími metodami, nicméně ve výpočtech jsou nesrovnalosti zkreslující celkové výsledky (např. chybné koeficienty Kp u garáží č.8 a č.9, které jsou dle autora příslušenstvím stavby), dále jsou zde nesrovnalosti např. v popisech nemovitosti u garáží č.4 a č.10.
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 37327