KLUS, J. Kalibrace zkušebního zařízení MZGS-200 a sledování únavových experimentů pomocí LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Slámečka, Karel

Cílem předkládané bakalářské práce bylo vytvořit v programovém prostředí LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní provádět kalibraci zařízení MZGS-200 pomocí statického zatížení sadou závaží a které současně umožní sledovat, zaznamenávat a analyzovat signál z tenzometrických můstků v průběhu únavových experimentů. Tyto cíle byly splněny, v práci byl dále odvozen vztah pro síly působící na zkušební těleso a nad rámec zadání byla navíc provedena srovnávací měření pomocí bezkontaktního laserového měřiče optoNCD, jejichž účelem bylo mimo jiné posouzení vlivu tenzometrů na pozorovanou modulaci měřeného signálu. Obsah a struktura bakalářské práce jsou logické a systematické, práce je psána přehledně a po grafické stránce rovněž velmi zdařilá. Při vypracování práce prokázal autor schopnost studia a orientace v literatuře, jakož i samostatnost při řešení konkrétních inženýrských problémů. Celkově lze konstatovat, že předložená práce splňuje po věcné i formální stránce požadavky kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doložílek, Miroslav

Hlavní cíle práce – sestavení programu pro řízení a vyhodnocení únavových experimentů s přátelským uživatelským rozhraním byly splněny na výborné úrovni. Při řešení byly použity poměrně náročnější programátorské nástroje prostředí LabVIEW, které umožnily vytvoření velmi přehledného způsobu zadávání parametrů měření, prezentace a ukládání naměřených dat. Navíc byla vytvořena programová struktura zohledňující paralelizace výpočtů na více jádrových procesorech. Práce je napsána přehledně, srozumitelně, vhodně doplněna matematickými vztahy a grafy. Lze pouze vytknout několik drobných nedostatků, např. použití pojmu úhlová rychlost v komentáři ke vztahu (1.1), nepřesná interpretace výsledků srovnávacího měření s využitím optoNCDT , vztahující se k modulaci měřeného signálů z tenzometrů, kapitola 5.3. Závěr: Diplomant prokázal vysoké tvůrčí schopnosti a samostatný přístup při zpracování hodnocené práce. Proto navrhuji celkové hodnocení stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37816