ONDROVÁ, J. Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Autorka se ve své diplomové práci zabývá hodnocením ekotoxicity sedimentů a kalů. V případě vytěžení dnových sedimentů může nastat problém z hlediska jejich následného použití. Mohou představovat velkoobjemové odpady nebo mohou být na základě výsledků mnoha analýz, jejichž součástí jsou i ekotoxikologické testy, využívány na povrchu terénu tj. při rekultivačních pracích nebo jako hnojivo. Podobně i kaly při splnění podmínek daných vyhláškou č. 382/2001o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, mohou představovat cenné hnojivo. Studentka hodnotila obě matrice z pohledu legislativy odpadů, zda nevykazují nebezpečnou vlastnost H-14 ekotoxicita, kdy jsou vyžadovány testy vodných výluhů těchto odpadů. Z požadovaných organismů byly v naší laboratoři k dispozici vodní korýš Daphnia magna a semena terestrické rostliny Sinapis alba, přičem dále byly využity vodní korýš Thamnocephalus platyurus a vodní rostlina Lemna minor. Při hodnocení vhodnosti aplikace sedimentů na půdu (Předpis č. 257/2009 Sb. Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě) jsou již požadovány také testy v kontaktním uspořádání, zatímco u kalů tomu tak není. Obě matrice byly testovány v kontaktním uspořádání na organismech dostupných v naší laboratoři (lasturnatka Heterocyprys incongruens, žížala Eisenia fetida a rostlina Lactuca sativa). Při hodnocení nebezpečné vlastnosti H-14 postupovala diplomantka podle požadavků metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ZP 11/2007 ke stanovení ekotoxicity odpadů. Studentka kromě toho provedla u vybraných vzorků další testování s vodným výluhem "upraveným". Tato úprava spočívala v okyselení vody použité pro přípravu vodného výluhu. Práce je členěna standardním způsobem a svým rozsahem splňuje požadavky na tento typ prací. Je zpracována na 102 stranách včetně 8 stran příloh. Teoretická část poskytuje ucelený pohled na problematiku používání kalů a sedimentů (definuje a charakterizuje tyto matrice, zabývá se jejich vznikem, úpravou a případným použitím a ekotoxicitou). Rovněž je zde zmíněna i legislativa spojená s těmito matricemi. V experimentální části práce jsou zpřehledněny výsledky pro jednotlivé testy, které jsou prostřednictvím grafů porovnány a následně diskutovány. Souhrnná formulace výsledků v závěru je jasná a přehledná. Studentka zpracovávala svou diplomovou práci zodpovědně. Účelně využívala možnost konzultace. Zejména oceňuji samostatnost při volbě vzorkovacích míst a vlastním odběru vzorků. Stejně tak při provádění jednotlivých testů. Diplomová práce studentky Jany Ondrové, splňuje veškeré požadavky pro tento typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě. Na škodu je pouze to, že v práci se vyskytují překlepy popř. chybějící písmenka ve slovech v poměrně hojném počtu, což je „vada na kráse“ této práce. Práci hodnotím výborně A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků A
Závěry práce a jejich formulace A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená práce představuje poměrně obsáhlou studii zaměřenou na hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity; pro splnění cílů si diplomantka vybrala více odběrových míst pro odběr sedimentů, přičemž kaly byly odebrány z velkokapacitní ČOV Brno-Modřice. Pro splnění prvního z cílů, tj. vypracování literární rešerše, bylo použito celkem 102 literárních pramenů, z nichž 50 z nich je z časopisů, dalších cca 20 představují odborné recenzované články stažené z webu. Literatura je citována dobře, pouze v některých odkazech jsou mezery za slovy na konci vět, jinde zase chybí mezery mezi slovama. Za závažnou chybu této práce považuji to, že ve dvou případech, str. 25 a 26, je nadpis nečíslované kapitoly na jedné straně a vlastní text na staně druhé. Proč nejsou všechny kapitoly této práce číslovány? Práce představuje po odborné stránce hodnotnou studii, rovněž se autorka diplomové práce snažila v diskusi o výsledcích shrnout získané výsledky, i když je nekonfrontovala s literárními údaji. Z práce však vyplývá, že před vytištěním nebyla práce zkontrolována, protože se v ní vyskytuje značné množství chyb, překlepů a větší počet prohřešků proti kvalitní formální úpravě. Také některá tvrzení a použitá větná spojení jsou diskutabilní. V práci se vyskytuje značné množství překlepů, což rovněž svědčí o nedistatečné kontrole. Uvedu alespoň některé z nich: str. 8 - nutrietů místo nutrientů, také na str. 27, 29; přitom jinde v textu je nutrientů uvedeno správně str. 10 - apod. se píše dohromady str. 12 - popis obrázku ... po alikaci místo po aplikaci str. 14 - domácnotí místo domácností str. 17 - PCB6 - o co se jedná? str. 18 - pod obrázkem 5 koncenrace farmak místo koncentrace str. 20 - vledem místo vzhledem str. 31 - v populace místo v populaci hrotnatky se asi množí spíše partenogeneticky ne pathenogenetecky str. 33 - místo alternativnáí alternativní místo sement semen str. 42- sedimentů místo sediment str. 43 - stručná problematika místo stručná problematiku str. 44 - odběr se provádí v ČOV Brno-Modřice ne na ČOV str. 53 - nárůst biomasy místo nárust str. 66 - Test inhibice místo rest sinhibice ( na začátku věty) str. 73 - nejvíce toxické se projevily ne nejvíce toxický se projevily většině místo vetšině str. 83 - kontaktní místo kontakntí str. 84 - ČOV je v Brně Modřicích, ne pouze ČOV Modřice; v Modřicích, což je průmyslová oblast, jsou i jiné ČOV, například u drůbežárny účinek místo účiněk str. 91 - autorka se jmenuje Šťastná, ne Sťastná (citace 77) str. 92 - citace 87, agentura životního prostředí ne tivotního prostředí V práci se však vyskytují další závažná pochybení, z nichž uvádám následující: str. 8 - Na základě čeho usuzujete, že je podporováno využití sedimentů a kalů v zemědělství? str. 11 - Co je podle Vás kvalita uhlíku? str. 13 - Co je to kvalita polutantů? str. 15 - Co je myšleno výrazem reziduální část kalu? str. 16 - místo aromáty je lepší používat aromatické sloučeniny str. 17 - Pod obrázkem 4 je uvedeno : GC-MS iontová chromatografie. Můžete mi vysvětlit o jakou chromatografii se jedná? str. 22 - co je vše definováno jako fyzikální polutanty? str. 23 - rozdíly jsou pozorovány u Zn a Cd, ne rozdíly jsou pozorován str. 26 - fyzikálně-chemických se píše bez mezer; pokud mezery, tak musí být odrážka pře i za znaménkem - str. 27 - Spíše by patřilo uvést "Ve studii zpracované na Univerzitě Navarra " než "Ve studii University Navarra str. 29 - ve studii je uvedeno, ne studie uvádí str. 29 - Můžete mi vysvětlit, jak se dostaly polutanty do arktických oblastzí, když zde nebyly používány? Musely se sem dostat asi atmosférickým transportem. str. 58 - U názvu ČOV je nutno uvádět Brno-Modřice str. 61 - V tabulkách se má zaokrouhlovat na 4 platná místa (187,5 aj.) str. 68 - Bylo by lepší uvádět, že testovací organismus byl určen, ne stanoven; teprve na základě hodnocení, s ním prováděným, můžeme stanovit ekotoxicitu str. 71 - co by bylo vhodnější použít místo ekotoxikologické působení str. 79 - V blízkosti provozovny Colorlak, kde se dlouhodobě při výrobě barev aplikoval Delor 106, bude zvýšená ekotoxicita způsobena spíše přítomností PCB a ne rizikových prvků (v několika publikovaných studiích prováděných v letech 1985 - 1995 a 2005 - 2010 to bylo potvrzeno) str. 83 - jak mohou být kontaktní testy více citlivé k ekotoxicitě testovaných vzorků? Kromě těchto specifikovaných chyb se v práci vyskytují další chyby typu chybějící nebo naopak nadbytečné čárky, mezery za slovy buď chybí nebo jej jich také více apod. Z hlediska grafické úpravy je práce dobře koncipována, tabulka, ve které jsou prezentovány výsledky získané prostřednictvím určitého organismu jsou barevně odlišené, také grafy jsou vypovídající, i když je zbytečné dávat nadpis do grafu přímo a potom ho ještě znovu opakovat u čísla příslušného grafu. Proto mne velmi mrzí, že práce, kterou si autorka diplomové práce nepřečetla před vlastním tiskem, podstatně snížila její hodnotu. Doporučovala bych, pokud se s ní chce někde vykazovat, aby si nechala vytisknout ještě jeden, již opravený výtisk. Přesto mohu konstatovat, že vytčené cíle byly splněny, práci hodnotím stupněm "B" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální úroveň práce – celkový dojem E
Závěry práce a jejich formulace B
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování E
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 58482