DOSTÁLOVÁ, M. Optimalizace operačních nákladů obráběcího procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Jaroslav

Předložená diplomová práce se zabývá v souladu se zadáním problematikou optimalizace operačních nákladů se zaměřením na obráběcí proces. Práce je členěna do čtyř nosných kapitol. V prvních dvou kapitolách autorka provádí obecnou specifikaci a následnou kvantifikaci jednotlivých položek operačních nákladů. Těžiště práce tvoři problematika optimalizace operačních nákladů pro předem zvolená kritéria optimalizace. Zvláště oceňuji praktickou aplikaci pro zvolené vstupní údaje a jejich interpretaci. Autorka postupovala během zpracování diplomové práce samostavně a iniciativně. Využívala příslušnou odbornou literaturu, poznatky získané během studia a další dostupné podklady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená diplomová práce pojednává o problematice operačních výrobních nákladů při procesu obrábění a o možnostech jejich optimalizace. V úvodní části práce jsou definovány jednotlivé položky vstupující do procesu obrábění. Dále práce využívá metodu optimalizace operačních nákladů dle kritéria minimálních výrobních nákladů a dle kritéria maximální výrobnosti. V aplikační části práce řeší konkrétní případy, které se mohou vyskytnout v praxi. Autorka prokázala teoretický přehled o dané oblasti a schopnost aplikace na konkrétních příkladech. Zde je třeba vyzdvihnout především programová řešení v softwaru EXCEL.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63313