PAVLOVIČOVÁ, A. Využití mechů a lišejníku pro hodnocení přítomnosti kovů v ekosystému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Komendová, Renata

Studentka Adriána Pavlovičová bezezbytku splnila zadání své bakalářské práce na téma: Využití mechů a lišejníků pro hodnocení přítomnosti kovů v ekosystému. Práce stručně definuje vlastnosti a zdroje kovů se zaměřením na skupinu platinových kovů. Popisuje rostlinné bioindikátory a metody a techniky jejich využití při monitoringu životního prostředí, s ohledem právě na kontaminaci anorganickými polutanty. Přehledně shrnuje jednotlivé nejčastěji používané druhy mechů a lišejníků a v závěru navrhuje jejich využití právě pro již zmíněnou skupinu platinových kovů. V této oblasti totiž existuje jen velmi málo prací, a proto poznatky a závěry této bakalářské práce budou v budoucnu prakticky využity. Studentka přehledně zpracovala celou literární rešerši, při které čerpala informace z aktuálních odborných článků a zpráv (cca 60 citací) a internetových odkazů publikovaných obrázků jednotlivých druhů mechů a lišejníků (cca 30 odkazů). Studentka od začátku přistupovala k této práci zodpovědně a pravidelně se mnou svá zjištění konzultovala. Díky jejímu přístupu a díky kvalitě její bakalářské práce ji hodnotím známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Práce je zaměřena na posouzení vhodnosti používat mechy a lišejníky jsko bioindikátory při hodnocení úrovně kontaminace platinovými kovy. Práce je sepsána celkem na 51 stranách textu a je rozdělena do 7 hlavních kapitol. V hlavních kapitolách jsou definovány zdroje kovů, dále bioindikátory a jejich rozdělení a zejména využití mechů a lišejníků jako bioindikátorů. Pozornost byla také věnována vlivu půdních parametrů na anorganické kontaminanty v půdě. Na několika postupech publikovaných v literatuře je vysvětleno využití mechů a lišejníků pro biomonitoring kovů, zahrnující především metody biomonitoringu a techniky biomonitoringu. Po obsahové stránce práce představuje výborně zpracovanou studii, která je sepsána pouze s ojedinělými překlepy, několika čárkami použitými v textu navíc a v několika případech špatným slovosledem. Práce je sepsána v českém jazyce, i když její autorka je pravděpodobně Slovenka. To má za následek nejen již zmíněný slovosled, ale také řadu terminologických odlišností. Uvedu některé, včetně některých nejasných formulací. Bylo by vhodné, aby při obhajobě bylo vše uvedeno na pravou míru: - vysvětlete rozdíl mezi akumulačním a reakčním bioindikátorem (str. 12) - patří klimatické změny mezi antropogenní vlivy (str. 13) - co to je aktivní a pasivní biomonitoring (str. 23) - je vhodnější používat termín směsný vzorek, ne vzorek složený (str. 39) - co je myšleno termínem mezidruhové porovnání (str. 38) - závěr práce má představovat to, co jste zjistila; zde se již nermá uvádět citace literatury (str. 44) - pokud je něco vystaveno kontaminaci delší dobu, pochopitelně dojde k vyšší akumulaci; to zcela jistě není hlavní důvod, proč používat mechy a lišejníky jako bioindikátory pro stanovení platinových kovů (str. 44) Seznam literatury, ze které autorka bakalářské práce čerpala, představuje celkem 90 citací, přičemž řada z nich pochází z wikipedie, což není většinou seriozní zdroj, protože článek zde uvedený není vesměs recenzován. Údajů z časopisů bylo pouze 12. Velký počet citací souvisí také s tím, že je v práci uvedena charakteristika jednotlivých mechů a lišejníků - každý organismus představuje vždy 1 citaci. Přes tyto hlavní uvedené nepřesnosti a chyby však konstatuji, že byla vypracována výborná studie, která může být použita jako základ budoucí diplomové práce, pokud se studentka bude dále této problematice věnovat. Proto doporučuji tuto práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Úroveň jazykového zpracování B
Využití literatury a její citace C
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 58440