ŠUJAN, T. Analýza jízdy osobního vozidla s přívěsem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Předloženou diplomovou prací autor prokázal schopnost vyřešit zadaný inženýrský problém na velmi dobré odborné úrovni. Obsah a forma zpracování práce svědčí o mimořádné orientaci autora v řešené problematice jízdy osobního vozidla s přívěsem. Diplomant práci v jednotlivých fázích tvorby pravidelně konzultoval s konzultantem a vedoucím práce. Předložená diplomová práce splňuje všechny předpoklady kladené na tento typ VŠKP a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Předloženou prací diplomant vyčerpávajícím způsobem splnil zadané cíle co do obsahu i rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Diplomant v teoretické části práce vhodným způsobem aplikoval poznatky získané studiem i praxí.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Zpracování podkladů a zvolená metodika měření vykazuje vysokou úroveň a svědčí o mimořádné orientaci diplomanta v předmětné problematice.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je zpracována na velmi vysoké odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Výsledky práce jsou významným přínosem jak po praktické stránce při znalecké činnosti či pro společnosti zabývající se vývojem a výrobou přívěsů. V teoretické rovině lze práci využít pro výukové účely např. v autoškolách, což by jistě mohlo přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel s přívěsem na pozemních komunikacích.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Diplomant vhodně pracoval s uvedenými zdroji (literaturou), které vcelku v souladu s příslušnou normou citoval. Chybí však odkazy na zdroj u obrázků.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce je velmi pečlivě formálně uspořádána, vhodně členěna a vykazuje dobrou jazykovou úroveň zpracování.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kropáč, František

Diplomová práce je poměrně vysoké odborné úrovně, je srozumitelná a využitelná ve znalecké praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63326