KOMÁRKOVÁ, R. Daňové ráje a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Jaké jsou hlavní faktory vedoucí k přesunu společností do daňových rájů? 2) Jaký je postoj EU (Evropské komise) k daňovým rájům?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Filipová, Vladimíra

Z důvodu velkého rozsahu DP se studentka nezabývala podrobněji daňovými systémy v jednotlivých zemích používaných jako daňové ráje. Z interpretovaných výsledků je ale zřejmé, že je zná. Na některé podrobnosti bych se ráda zeptala v otázkách k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63358