LOUTOCKÝ, P. Analýza konstrukce a funkce stroje na drážkování hlavní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jankových, Róbert

Diplomová práce Bc. Petra Loutockého odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v mnoha směrech originální. Metodika splnění obou cílů diplomové práce je správná. Student prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená diplomová práce prokazuje schopnost studenta řešit praktické problémy na inženýrské úrovni. Úkol posouzení technologií drážkování hlavní i analýzy konstrukce a funkce zvoleného stroje včetně vytvoření CAD modelu je možné považovat za splněný. Dosažené výsledky jsou využitelné v praxi i pro potřeby výuky na FSI VUT. Jako hlavní přínos je možné uvést vytvoření reálného modelu speciálního stroje za plného provozu bez jediného původního výrobního výkresu pouze na základě vlastních měření a technické analýzy získaných údajů. Práce je logicky rozdělena do pěti kapitol. Přílohy jsou úplné a přehledné. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení jednotlivých úkolů. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s minimem věcných, gramatických nebo formulačních chyb. Student při zpracování práce vychází z doporučené literatury. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o nové myšlenky a jako celek logicky propojen. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. Student si na začátku vytvořil reálný plán práce, který dodržel. Pracoval samostatně a aktivně bez nutnosti podrobného vedení. Výsledek práce prokázal, že autor má dostatečné zkušenosti z práce s technickou literaturou a potřebným softwarem. Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně / A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hammer, Miloš

Hodnocená diplomová práce se zabývá analýzou konstrukce a funkce stroje na drážkování hlavní. Jedná se o téma významné s úzkou návazností na technickou praxi, konkrétně firmu Winston Production, s.r.o. Diplomant splnil beze zbytku zadané požadavky i stanovené cíle práce. Hlavním výsledkem je vytvoření technického popisu stroje ZS 151. Je nutné zvláště ocenit, že technický popis stroje byl proveden za plného jeho provozu bez výrobní dokumentace. Student zde prokázal mimořádné schopnosti a technickou zdatnost, neboť technický popis byl proveden jen na základě vlastních měření. V práci se vyskytují drobné nedostatky ve formulacích (např.v Úvodu) a dále některé chybně uvedené veličiny (např. str. 45 - účiník). Tyto vzpomenuté nedostatky jsou však nepodstatné a v žádném případě nesnižují význam a hodnotu celé diplomové práce. Práce je po grafické stránce na velmi dobré úrovni. Je doplněna značným množstvím kvalitních obrázků a příloh. V práci nechybí rozsáhlý seznam literatury, která není zastaralá. Je uvedena i správná její citace. V práci je podrobně rozveden závěr, a to i včetně návrhu na pokračování řešené problematiky. Z výše uvedených důvodů hodnotím celkově předloženou diplomovou práci "výborně /A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63376