KŘÍŽ, P. Návrh transportního mechanismu pro stacionární robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ripel, Tomáš

Pan Kříž se ve své práci zabývá návrhem transportního mechanismu pro statický robotický kiosek. Jedná se o úpravu, která umožní jednoduše přeměnit statický rám na kolový podvozek. Takto upravené zařízení má být jednoduše přemístitelné jedním člověkem. Specifikace zadání pochází od externího zadavatele. Autor v práci začíná rešerší na téma transportní zařízení, kde zhodnocuje současně využívané mechanismy. Získané poznatky poté uplatňuje na návrh hned několika konstrukčních studií. Finální koncepce je detailně rozpracována v hlavní části práce. Návrh vyžaduje malý zásah do stávající konstrukce a splňuje všechny požadavky definované v zadání. Přiložená dokumentace je dostatečná a přehledná. Na závěr je uveden výpočet síly potřebné k překonání překážky a dále kontrola kriticky zatíženého místa konstrukce, kterým je náboj kola. Po formální stránce je práce pěkně zpracována s rozumným množstvím překlepů. Pan Kříž pracoval svědomitě a samostatně po celou dobu řešení zadaného úkolu a proto dávám hodnocení „A – výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vejlupek, Josef

Student se ve své bakalářské práci zabývá konstrukčním návrhem podvozku pro manipulaci s informačním multifunkčním kioskem. Navrhl několik variant řešení a následně spolu se zadavatelem jednu vybral, k té pak připravil výrobní podklady. V práci mi chybí údaj alespoň odhadem - k ceně komponent a výroby, vzhledem ktomu že cena byla součástí zadání. Podkapitoly občas začínají na konci stránky. Číslování obrázků není úplně jednotné(v podkapitole 4.2 je obrázek 2...) Přes drobné připomínky práci považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě. Celkově ji hodnotím velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63219