KLIMEŠOVÁ, B. Metody odhadu rizik a hodnocení dopravních havárií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Diplomantka po dobu řešení prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce s velmi dobrou orientací v dané problematice a s příkladným smyslem pro zodpovědnost. Diplomová práce je i po formální a jazykové stránce na velmi dobré úrovni. Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Daňková, Alena

Autorka diplomové práce si vybrala velmi zajímavé téma, které tvoří dobrý vstup pro další řešení této problematiky. Autorka neuvádí z jaké země byl aplikován predikční model. Diplomová práce je zpracována na odborné úrovni dokládající orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 59692