LUKÁČ, M. Management rizik v podniku Technické služby Jeseník a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Janíček, Přemysl

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štěpánková, Vladěna

Diplomant v práci splnil zadané cíle a analyzoval rizika spojená s projektem výstavby aquaparku. Diplomant rizika analyzoval jak kvalitativně, tak kvantitativně a zaměřil se na vazby mezi riziky a dále na vytvoření plánu pro jejich zmírnění či eliminaci. Jedním z nedostatků práce je nesprávné skloňování a gramatické chyby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná jazyková úroveň E
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63293