CHODUROVÁ, Z. Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia pouze dostatečně. Studentka prokázala dostatečné aplikační schopností a to, že je jen do určité míry schopna samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání E Diplomová práce splňuje vytyčené cíle a rozsah zadání pouze částečně. V práci není rovněž v kapitole 2.1 vymezeno, jakou skupinou řidičů se zde z pohledu odborné způsobilosti autorka rozhodla zabývat.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D Úroveň zpracování teoretické části v rámci diplomové práce je uspokojivá, avšak bylo by vhodné místo částí týkajících se chování řidičů doplnit řadu bodů týkajících se blíže tématu odborné způsobilosti řidičů.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody E Analytická část nebyla zpracována příliš fundovaně, v některých oblastech by byla vhodná hlubší analýza příslušné problematiky a řada podkapitol se zde týká předmětnému tématu práce pouze okrajově. Chybí například bližší analýza předpisů a obsahu výuky žadatelů o řidičské oprávnění v ČR a zahraničí, vázaná na zvolené dílčí problémy. Dotazníkové šetření by mělo mj. rozlišovat řidiče s průkazem profesní způsobilosti a řidiče provozující silniční dopravu pro soukromé potřeby fyzické osoby a dále v podstatně větší míře vycházet z problematických situací v silničním provozu a analýzy dopravní nehodovosti.
Odborná úroveň diplomové práce E Odborná úroveň zpracovávané diplomové práce je dostatečná. V práci se nachází určité množství nepřesné terminologie (viz např. str. 38 – „vlečené“ lano, str. 46 – právních „odpisech“ EU či str. 68 - nezastavení na „stopce“ apod.). Dále se v práci nachází několik nesrovnalostí (viz str.59 – počet usmrcených v roce 2012 v grafu a textu) a nepřesných údajů (např. na str. 54 ohledně stanovení bezpečné vzdálenosti v Rakousku a sankcí za její nedodržení, přičemž je pokutována podélná vzdálenost za vozidlem, která je menší nebo rovna 0,39 s).
Přínos pro praktické i teoretické využití E Přínos práce lze částečně spatřovat v hrubém srovnání vybraných částí vzdělávacího systému pro žadatele o řidičský průkaz v ČR a zahraničí a v dotazníkovém šetření ohledně odborné způsobilosti, ačkoli by byl mj. vhodný větší počet respondentů, jejich přesnější kategorizace a řada otázek by měla v podstatně větší míře vycházet z problematických situací v silničním provozu zjištěných v kapitole analýza současného stavu. Vyčerpávající návrh na zlepšení stávající situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu z pohledu vzdělávacího systému chybí. Otázkou je mj. také například, zda-li by, jak je uvedenou v návrzích řešení, bylo efektivní zavedení povinnosti pro cyklisty mít rozsvícen světlomet a zadní svítilnu i za nesnížené viditelnosti.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 D Přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 nemá zásadních nedostatků. V práci je ovšem poměrně často použito výňatků ze zákonů, které jsou citovány formou parafráze namísto doslovné citace.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Formální uspořádání a úprava textu, grafů a tabulek je na uspokojivé úrovni. V práci se nachází určité množství překlepů, gramatických chyb, nejednotné formátování jednotlivých prvků, nepřesné číslování stran a chyby v grafech (viz např. graf č. 6, kde chybí počet nehod dle zavinění řidičem motorového vozidla). Práce by mohla být taktéž stručnější z pohledu počtu stran a mohla by výstižněji shrnout řešenou problematiku.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kudláček, Jaroslav

Uvedeno u jednotlivých bodů hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování E Studentka se plně nevyrovnala v obsahu diplomové práce s jejím zadáním. Cíl práce byl splněn pouze částečně. Legislativně - právní předpisy nebyly řádně a detailně vyhodnoceny. Str. 6 - nejenom dva výchozí zákony /!?/ - viz další zákony- např. 478/2001 Sb.,175/2002 Sb.,320/2002 Sb.,411/2005 Sb.,374/2007 Sb.,124/2008 Sb.,384/2008 Sb.,223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 301/2009 Sb.atd., vztahující se k získávání a zdokonalování odborné způsobilosti.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce E Studentka nezvolila zcela nesprávný přístup k řešení cílů diplomové práce. Cíl stanovený zadáním diplomové práce byl ze strany studentky splněn částečně. Rozsah zadání nebyl tedy zcela naplněn.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Těžiště obsahu diplomové práce z hlediska původního zadání /tzn. v ČR !/ je v kapitolách 1-4 /do str. 36/ dále v kap.6.- 6.6.2.,7 a 8 + tabulky. Studentce nelze upřít, že se pečlivým způsobem snažila a následně i přistoupila ke zpracování uvedené problematiky. Studentka nezvolila v kapitole 7 - návrhy řešení - žádnou originalitu řešení, i když jí toto zadání práce umožňovalo, zejména např. získáním poznatků při řešení uvedené problematiky v zahraničí s jejich případnou aplikací v ČR. V tom mohla a měla vyjádřit i svůj vlastní tvůrčí přístup. Této možnosti však nevyužila. Úroveň podkladů, zejména v tabulkové části je dobrá. Uváděná vstupní data jsou aktuální a mají svoji nespornou vypovídací hodnotu. Studentka prokázala nastudování a znalosti v předmětné problematice.
Obtížnost a správnost řešení E Žádanou obtížnost, příp. i originalitu, při zpracování uvedené problematiky, však studentka neprokázala. Uvedené návrhy řešení v kapitole 7 jsou povětšinou formulovány jako opatření, které studentka považuje za žádoucí, správná a potřebná do budoucnosti. Na základě prokazatelné analýzy zjištěných příčin /nikoli pouze mnohdy podle jenom vlastního názoru studentky/ mohla a měla navrhnout i na základě získaných poznatků ze zahraničí zcela konkrétní opatření / kap.7.1.- 7.6./. Zde měla možnost prokázat, že uvedené problematice velmi dobře rozumí, že se s ní podrobně seznámila. Také mohla takto prokázat i svůj tvůrčí přístup - dokonce i originalitu - při formulaci konkrétních opatření, která mají oporu ve výsledcích analýz a v nesporných faktech.
Přínos pro praktické i teoretické využití E Po teoretické stránce /s vyjímkou absence zákonných norem /může obsah diplomové práce sloužit pro další studijní účely. Pro praktické využití je obsah a kvalita diplomové práce pouze dostatečná.
Odborná jazyková úroveň C Na dobré úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Na dobré úrovni, jak po písemné tak i grafické stránce bohatý obsah zdrojů použité literatury a obsah tabulek 1 - 11.
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 63296