FUKSOVÁ, R. Aktualizace Naegeliho metody třídy polohy pro oceňování stavebních pozemků v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Albert

Studentka zpracovala práci samostatně, s konzultacemi u vedoucího. Práce zcela splnila požadovaný cíl, bude velmi dobrým východiském pro další analýzu využitelnosti Naegeliho metody.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomantka splnila cíle zadání, prověřený počet převodů nemovitostí je v daném případě velmi názorný.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Studentka tuto část zpracovala velmi přehledně.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Studentka si opatřila velkou část podkladů z praxe, tyto porovnala s výsledky teoretického ocenění a odvodila odpovídající závěry.
Odborná úroveň diplomové práce A Po odborné stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Zpracované tabulky a grafy jsou velmi názorné a přehledné.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je první svého druhu u Naegeliho metody. Jednalo se o pilotní projekt, který poukázal na některé problémy metody, jež bude třeba dále zkoumat, aby byla metoda univerzálně použitelná.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Odkazy na použité prameny jsou přísně v práci uváděny, seznam literatury je na str. 75 až 77.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce má 83 číslovaných stran, k tomu přibližně dvojnásobný rozsah příloh. Text je formálně velmi dobře upraven, tabulky, grafy a obrázky jsou číslovány s odpovídajícími popisky. Po gramatické stránce lze rovněž práci považovat za odpovídající vysokoškolské kvalifikační práci.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Siblíková, Dana

Autorka diplomové práce zkoumala metodiku Naegeliho metody třídy polohy na segmentu trhu s pozemky z několika přístupů, porovnávala jejich hodnoty, v závěru byly stanoveny nové podíly pozemků pro konkrétní třídy polohy. Zajímavým výsledkem práce je taktéž návrh postupu zkoumání v dalším výzkumu. Po prostudování práce ji hodnotím stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 63287