VAŠATOVÁ, V. Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Janíček, Přemysl

Vypracovat diplomovou práci na takové téma patří do kategorie umění. Nikdy jsem si nemyslel, že o krbech lze z hlediska rizik tolik napsat. Práci hodnotím vysoce kladně a doporučuji k obhajobě. Otázka: Jaký je rozdíl mezi komínem a komínovým systémem? (stať 4.2.2.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Oppelt, Pavel

Diplomová práce (dále jen DP) vystihla rozebírané téma v dostatečném rozsahu a svým obsahem ve všech směrech odpovídá zadání. Struktura práce, provedená analýza i vlastní navrhovaná opatření jsou zpracovány v souladu se zadáním DP. Vybrané téma lze považovat za aktuální a schopné podat podpůrné informace a inspiraci nejen konkrétnímu analyzovanému subjektu při uplatnění v praxi, ale i jiným institucím. Studentka v DP prokázala, že umí výborně zpracovávat literární poznatky a ostatní zdroje, logicky je třídit a následně z nich vytvořit ucelený text o dané problematice. DP je zpracována na vysoké úrovni a případné odborné nedostatky jsou spíše nepatrného významu. Současná podoba DP dokládá znalosti studentky a je plně dostačující k tomu, aby podala odpovídající obraz o řešené problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 63286