ODEHNAL, J. Stabilizační systémy osobních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Pavel

Pan Odehnal měl za úkol vypracovat rešerši popisující stabilizační systémy osobních automobilů. K cílům přistoupil komplexně s návazností na celek. Jednotlivé stabilizační systémy jsou popsány přehledně z hlediska nových trendů i historického vývoje, avšak některé podkapitoly byly zbytečně rozvaděny a naopak kapitola Směr vývoje je značně krátká. Student pracoval samostatně a prokázal schopnost využití svých znalostí ke zvládnutí úkolů, které na něho byly kladeny. Vytknout lze drobné chyby v textu a malé množství použité literatury. V práci se také vyskytuji drobné technické nepřesnosti. Např. na str. 11 uvádí autor: „Jedná se o ztrátu tření“, avšak mělo by se jednat o ztrátu přilnavosti. Práce celkově splňuje požadavky a je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vopařil, Jan

Předložená závěrečná práce se zabývá stabilizačními systémy využívanými u osobních automobilů, přičemž se podrobněji zaměřuje na tři z nich, u kterých dále celkem přehledně a srozumitelně popisuje a vysvětluje jejich funkci a využití. Student dodržel strukturu práce danou jejím zadáním a všechny její cíle tak lze považovat za splněné. Jako značně slabší se však jeví část věnovaná směru vývoje stabilizačních systémů, kterému je věnována pouze jedna kapitola, a to bez podkapitol a vměstnaná na jednu stránku. Nicméně po obsahové stránce nelze uvedeným informacím až na drobné nepřesnosti téměř nic vytknout. Jako značně neuspokojivá se však jeví práce s odbornými zdroji. V celé práci bylo využito pouze sedm informačních pramenů, a z toho ani jeden není zahraničního původu. Navíc některé kapitoly jsou sepsány výhradně z jednoho zdroje, přičemž odbornější pasáže jsou střídány autorovým umělým natahováním textu (např. výčet negativních důsledků nehody v kap. 1.1 apod.). Celá práce se nejeví jako nikterak nekvalitní, čehož žel bylo dosaženo zejména díky kvalitě literatury prof. Vlka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63269