KOČICOVÁ, P. Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Částková, Klára

Diplomová práce Bc. Pavly Kočicové je zaměřena na precipitační syntézy hydroxyapaitu s cílem prostudovat vliv reakčních podmínek na morfologii připravených částic. Práce obsahuje rozsáhlou část teoretickou, kde studentka široce popsala biomateriály, jejich rozdělení a užití a dále se zaměřila na biokeramické materiály na bázi fosforečnanů vápenatých, zejména hydroxyapatitu a na způsoby jejich přípravy. Syntézy hydroxyapatitu rozdělila na základě typů metod a podrobně popsala dosažené výsledky jiných autorů. Teoretická část má přes 40 stran a je podpořena 44 odkazy, což vypovídá o pečlivém a důkladném prostudování problematiky bikeramických materiálů zejména na bázi kalcium fosfátů. V experimentální části studentka provedla více než 30 precipitačních syntéz hydroxyapatitu nebo fosforečnanů vápenatých, při kterých prokázala svou zručnost a prohloubila si, při bakálářské práci získané, zkušenosti v oblasti základních laboratorních technik užívaných při chemických syntézách. Experimentální prací prošla celým procesem přípravy keramických nanočástic zahrnující přípravu reaktantů, samotnou syntézu, ale také zpracování (separací a čištění) produktu a následnou charakterizaci produktu (analýzy morfologie a složení). Veškeré činnosti dokázala provést prakticky a samostatně. Studentka získané výsledky přehledně shrnula a roztřídila na základě studovaných hledisek. V závěru uvedla nejdůležitější výsledky, které ukazují splnění cíle diplomové práci. Vzhledem k uvedenému doporučuji diplomovou práci Bc. Pavly Kočicové k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Králová, Marcela

Předložená diplomová práce se zabývá syntézou biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu. Cílem této práce bylo prozkoumat vliv různých reakčních podmínek na výslednou morfologii připraveného hydroxyapatitu. Diplomantka se zaměřila na studium vlivu teploty, pH, doby stárnutí, vlivu post-precipitačního zpracování, přídavku povrchově aktivní látky a chelatačního činidla. Vlastnosti připravených prášků analyzovala řadou metod, jako například rastrovací elektronovou mikroskopií, transmisní elektronovou mikroskopií, rentgenovou difrakcí, laserovou difrakcí či analýzou specifického povrchu. Práce má 87 stran a je členěna do 10 kapitol. Poslední částí je obrazová příloha. Tuto kapitolu bych pro přehlednost uvítala spíše jako součást výsledků a diskuze než jako samostatnou kapitolu na konci textu. V teoretické části je uvedeno 48 citací, což je dostatečný rozsah pro tento charakter práce. Ovšem za připomínku by stálo uvést, že autorka na 4 místech cituje wikipedii, což rozhodně není důvěryhodný zdroj. Předložená diplomová práce Bc. Pavly Kočicové dokumentuje, že autorka vykonala a vyhodnotila množství náročných experimentů a splnila stanovené cíle. Proto navrhuji předloženou diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63198