HORÁK, P. Upínání a otáčení horního kovadla kovacího lisu CKV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Zpracování bakalářské práce prokazuje, že autor přistupoval k zadané problematice zodpovědně a ve správných logických krocích. V úvodu provedl přehledné rozdělení zařízení pro volné kování, společně s výhodami a zápory jednotlivých koncepcí. Dále se pak už věnuje problematice upínání a otáčení horního kovadla využívaného u hornotlakých a dolůtažných kovacích lisů, kde popisuje stávající řešení. Předmětem řešení je upínání a otáčení kovadla hornotlakého kovacího lisu CKV. Autor představil několik variant řešení. V kapitole 4.1 Výběr varianty si zvolil kritéria pro výběr optimálního řešení problematiky. Tabulka hodnocení je přehledná oproti doprovodnému textu, kde chybí například odkaz na kapitoly jednotlivých návrhu řešení pro lepší orientaci v textu. Kladně lze hodnotit snahu řešitele o co nejmenší zásahy do stávající konstrukce horní traverzy a držáku kovadla (jako polotovar je použit odlitek). V dalších kapitolách se pak věnuje návrhovým a kontrolním výpočtům zvolené varianty řešení. Ve výpočtech přehledně definuje vstupní parametry. V přílohách se pak odkazuje na návrhové výpočty realizované podle metodiky dodavatelských firem. Výkresová dokumentace je zpracována přehledně dle platných norem a směrnic. Uvedené výkresy lze využít v praxi. Otázka: Jaká další zařízení jsou součástí integrovaného kovacího souboru?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janda, Miroslav

Autor bakalářské práce k zadané problematice přistupoval aktivně a správně s maximálním využitím zdrojů informací, které se nabízejí pro řešení zadání bakalářské práce. Bakalářská práce je napsána přehledně a po jejím prostudování a zkontrolování lze konstatovat následující: Koncepční řešení práce je pečlivé. V kapitole 1. a 2. přehledně popisuje výhody a nevýhody hornotlakých a dolůtažných kovacích lisů a současný způsob upínání a otáčení horních držáků kovadel u obou typů kovacích lisů. Autor bakalářské práce v kapitole 3. navrhuje a popisuje několik variant otáčení upínací tyče horního držáku, popisuje výhody a nevýhody jednotlivých variant, což je projevem toho, že se o danou problematiku zajímal a jeho snahou bylo najít co nevýhodnější řešení. Řešitel porovnává v kapitole 4. výhody a nevýhody jednotlivých řešení problému a rozhodl se pro variantu s řetězovým převodem, což dle mého názoru je rozhodnutí správné. Dále zde popisuje případné nutné úpravy stávajících dílů kovacího lisu ( mezideska, pohyblivá traverza, apod.). Závěr práce obsahuje přehledný výpočet jednotlivých uzlů či dílů navrhovaného řešení. Grafické provedení je přehledné, vhodně doplněné obrázky, tabulkami a katalogovými listy. Výkresová dokumentace je v pořádku. Lze konstatovat, že řešitel má velmi dobrou schopnost interpretovat svoje řešení daného problému. V případě realizace nového kovacího souboru s hornotlakým lisem CKV lze předpokládat, že tato bakalářská práce by mohla být využita pro řešení daného rpoblému. Bakalářská práce je dobře provedena a svým rozsahem zcela vyčerpává danou problematiku i požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 63184