BOLCEK, A. Aplikace VR kamery na problémy mechaniky tekutin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Adam Bolcek řešil bakalářskou práci, jejímž obsahem bylo zvládnutí práce s technikou pro vysokorychlostní záznam obrazu, optimalizace nastavení pro zvolený experiment, jeho záznam, analýza a dokumentace. Student k řešení práce v celém jejím průběhu přistupoval poměrně aktivně a ochotně se účastnil několika experimentů, které úzce souvisely se zaměřením práce a jejichž dílčí výsledky v práci použil. Student práci s vedoucím konzultoval v dostatečné míře, reagoval na jeho připomínky a rady, některé připomínky však mohl do práce lépe zapracovat. To se týkalo zejména úvodní části práce, která mohla být zpracována více systematicky. Při práci se nevyskytly vážnější problémy, hlavní experiment však (z důvodů, které nebyly v kompetenci studenta) proběhl krátce před termínem odevzdání práce. Student tak měl poměrně málo času na jeho zpracování a analýzu. Dokončování práce pak probíhalo v časové tísni a její konečnou podobu jsem už neměl možnost dostatečně ovlivnit a kontrolovat zejména z pohledu terminologie, formálních nepřesností a chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Elcner, Jakub

Předložená bakalářská práce na téma „Aplikace vysokorychlostní (VR) kamery na problémy mechaniky tekutin“ si klade za cíl seznámit čtenáře s technikou zabývající vysokorychlostním záznamem a jejím využitím při řešení úkolů spojených s mechanikou tekutin. Pro tento případ je zde vybrána vizualizace proudění směsi vzduchu s olejem z trysky atomizéru, pomocí vysokorychlostní kamery Olympus i-SEED 2. Práci jako celek charakterizují tři části. První část čtenáře uvádí do problematiky VR kamer, rozděluje kamery dle typu, definuje základní pojmy a uvádí přehled VR kamer vyvinutých firmou Olympus. Druhá část se zabývá literární rešerší metod vizualizace používaných v mechanice tekutin a rozděluje tyto metody dle média, ve kterém dochází k měření. Poslední část se věnuje experimentu, kdy bylo pomocí různých snímkovacích frekvencí snímáno proudění směsi vzduchu a oleje z trysky atomizéru. Na základě těchto měření byla stanovena optimální snímkovací frekvence, úhel rozptylu rozprašované směsi a rychlost pohybu částic rozprašované směsi. Práce je po formální stránce zdařilá a logicky uspořádaná. Z hlediska zadání byly všechny splněny. Práce s literaturou a citacemi je na dobré úrovni. Kladně lze hodnotit také obsah praktické části, kde je vidět, že autor tématu věnoval nemalé množství času. Grafické zpracování práce patří k lepšímu průměru. K práci samotné mám následující připomínky: - Práce obsahuje zbytečně velké množství podkapitol, kdy řada z nich mohla být uvedena pouze formou odrážek. - Nedostatečné vysvětlení pojmu „snímkový kmitočet“ a jeho nepřesné používání v textu, kdy si čtenář není jistý, zda má být zkratka „fmr“ vnímána jako veličina či jednotka. - Používání zkratek v textu, kdy je zkratka použita dříve, než je definována, vede ke ztrátě přehlednosti. - Bylo by vhodné provést v rámci práce rešerši vysokorychlostních kamer více značek než pouze Olympus. I přes výše zmíněné nedostatky je však práce zdařilá a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63181