URBÁNKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

V kapitole týkající se návrhů zlepšení situace uvádíte možnost zapojení se podniku POZEMNÍ STAVBY Jihlava s.r.o. do státních dotačních programů. Zároveň navrhujete poskytovat službu poradenství domácnostem při žádostech na čerpání prostředků z těchto programů. 1)Vyjádřete cenu za poskytování takové služby, případně za jakých okolností by bylo možné ji poskytovat bezplatně. V kapitole týkající se návrhů zlepšení situace uvádíte možnost podpory zaměstnanců formou příspěvku na zdravotní, resp. rehabilitační péči. 2)Zhodnoťte ekonomické důsledky takového návrhu pro podnik.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Musil, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 63163