WALTER, M. Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Teplicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupal, Martin

Otázka č. 1: Jak moc cenově elastická je nemovitost ve srovnání s ostatními statky, např. sériové statky běžné spotřeby? Otázka č. 2: Na str. 77 píšete, že jste některé vzorky do databáze nezahrnul, jak přesně jste postupoval při posuzování, resp. jak jste měl nastavena kritéria výběru? (např. jak jste poznal "velmi nízkou poptávku" právě v dané lokalitě oproti jiným?)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 F Způsob nepřímých citací je značně nevhodný a dnes již u tohoto typu práce nepoužívaný, tj. chybí odkazy na stránky původních zdrojů, které jsou pouze uvedeny na konci práce jako seznam. Navíc chybí datum převzetí u webových zdrojů. Především však u obrázků (např. 15 a dále) musí být rovněž zdroj uveden, byť se jedná o vizualizaci z nějakého webu, což zde chybí. Pokud to není autorova vlastní tvorba, nelze to nechat bez odkazů.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Odborná jazyková úroveň by měla být u tohoto typu práce na trochu vyšší úrovni, v práci jsou obsaženy i některé gramatické chyby. Po grafické stránce jsou zde některé nedostatky, např. formu "_000_" pokud ji tam autor chtěl, ji měl zařadit do titulku podkapitoly. Text není všude zarovnán do bloku, čísla nejsou někde oddělena tisíce a Kč, apod.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Statě a jejich výběr pro teoretickou část diplomové práce jsou v zásadě relevantní vzhledem k cíli, v této části však není kombinováno mnoho zdrojů, i nějaká spojitá část autorovy tvorby se zde příliš nevyskytuje. Jednotlivé statě se místy jeví jako příliš dlouhé, i celkově je tato část příliš dlouhá (až na str. 70). Na str. 68 je třeba uvést, že vlastnictví bytu je i obecní (ne soukromé).Ty sice nejsou předmětem trhu s byty, ale vstupují do něj z hlediska volby a možnosti poptávajících. V teoretické části měla být uvedena ještě závislost ceny bytů (tržních cen) na různých faktorech (poloha, stav, ...).
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Zpracování trhu s byty v Teplicích je na str. 72 až 74 trochu nepřehledné, nicméně obr. 39 užitečně zobrazuje jednotlivé etapy v rámci polohy ve městě. Výsledky trochu komplikuje fakt nevyrovnaných množství vzorků v jednotlivých kategoriích, to pak snižuje vydatnost výsledných cen. Výsledný graf však ukazuje výsledky, které mají svoji vypovídací schopnost. Interpretace výsledku je na dobré úrovni, mohla být však rozsáhlejší a detailnější s ohledem na daný trh.
Splnění cíle a rozsahu zadání C Cíl práce byl v zásadě naplněn.
Odborná úroveň diplomové práce D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Khaddour, Ahmed

Požadavky diplomové práce na zadané téma byly splněny v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 63109