BOUKALÍKOVÁ, I. Fundamentální analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Čižinská, Romana

Práce je zpracována pečlivě. Oceňuji samostatnost, zodpovědnost a erudované vyjadřování diplomantky. Doplňující otázka: Vysvětlete pojem "going concern". Je tento předpoklad naplněn v případě společnosti Philip Morris ČR a.s.?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

MBA, Martina Kubušová,

Diplomová práce je na dobré stylistické úrovni, je přehledná. Autorka věnuje přiměřený prostor jak teoretické části, tak i praktické části, která analyzuje akcie společnosti Philip Morris ČR a jejich ocenění. Teoretická část popisuje finanční trhy, typy analýz akcií a věnuje se především podrobnému popisu fundamentální analýzy, která je tématem diplomové práce. Praktická část má logickou strukturu, jednotlivé kroky analýzy na sebe navazují a jsou srozumitelné. Autorka v dostatečné míře vyjádřila své vlastní pozorování a úsudky, které z analýzy vyplynuly, a srozumitelně je interpretovala. Práce se zdroji a literaturou je odpovídající typu vědecké práce, jakým je diplomová práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63120