ZÁLEŠÁK, M. Měřicí systém laboratoře experimentální biologie MU Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Miloslav

Student přistupoval k řešení prace aktivně a iniciativně. Velmi dobře spolupracoval s konzultantem (Dr.V.Glosser, PhD, PF MU Brno). Prokázal schopnost řešit i ne zcela standardní úkoly. Na konzultace chodil připraven, šlo o problémy zcela konkrétního charakteru. Během zpracování projevoval výborné znalosti. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Klusáček, Stanislav

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací měřicího systému, který bude sloužit pro regulaci tlaku v cévách rostlin v laboratoři Ústavu fyziologie a anatomie rostlin Masarykovy univerzity v Brně. Práce v teoretické části rozebírá problematiku tohoto měření, popisuje jednotlivé části hardwarového a následně i softwarového návrhu systému. V praktické části se student věnuje především detailnímu popisu realizovaného programu. Práce je dobře logicky členěna, ale rozsah jednotlivých částí mohl být vyváženější, zejména kapitola popisu realizace programu mohla být méně obsáhlejší a chybí zde kapitola o ověření či testování funkčního systému. Formální úroveň je poměrně dobrá s malým množstvím chyb, ale chybí často odkazy, odkud student čerpal. Zadání práce bylo naplněno s vyjímkou detailnějšího ověření, přesto práce prokázuje velmi dobré schopnosti bakaláře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 13702