HANZLÍK, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Práce pana Hanzlíka svým rozsahem, formou i strukturou odpovídá požadavkům na závěrečnou práci. S ohledem na zvolené téma, nebylo možné zvolit jiný než obvyklý přístup ke zpracování. Originalita teoretické části je nízká, většina autorů čerpá z podobné literatury, originalita analytické a návrhové části je vysoká a v každém případě jedinečná, což je do značné míry dáno jedinečností každé hodnocené společnosti. Úroveň zpracování podkladů a vstupních dat je běžná. Rozsahem jsou jednotlivé části vyvážené a vhodným způsobem na sebe navazují. Přínos práce pro praktické využití je vysoký, pro teoretické využití minimální. Grafická úprava je pečlivá a struktura práce je logická. V průběhu textu je pracováno s citacemi, nicméně poznámkový aparát je omezený. Návrhová část práce je kvalitní a v praxi uskutečnitelná. Celkově práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Odborná úroveň odpovídá provedené běžné finanční analýzy.
Přínos a praktické využití návrhu A Teoretický přínos je omezený, praktický je pro analyzovanou firmu vysoký.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Práce byla zpracována zcela samostatně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B V textu jsou řádné odkazy na literaturu dle normy ČSN ISO 690, rozsah použité literatury odpovídá běžnosti zvoleného tématu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce je poutavá, přehledná a logicky uspořádaná. S ohledem na zvolené téma se vybízí použití tabulek a grafů, které jsou do textu citlivě začleněny. Textová úprava odpovídá požadované normě.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Zvolené a vymezené cíly byly beze zbytku splněny.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Zpracování teoretické části odpovídá zvolenému tématu, tzn. vychází převážně z literárních poznatků.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část je vhodným způsobem analyzuje vstupní (běžná) data a naznačuje srozumitelné závěry. Úroveň zpracování analytické části je vysoká.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Červenka, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 37078