HYNČICA, T. Bezdrátový prenos obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student v rámci práce navrhnul a realizoval systém pro bezdrátový přenos statických obrazů z CCD kamery. Pro přenos využívá bezdrátový komunikační standard IEEE 802.15.4 v ISM pásmu 2.4 GHz. V rámci práce student navrhnul obvodové řešení sytému, navrhnul DPS, kterou osadil a oživil. Realizaci vybavil programovým vybavením pro zabudovaný mikrokontrolér i pro PC. Student postupoval samostatně s konzultacemi. Bohužel konzultace nevyužil tak, jak by mohl, což má za následek roztříštěnost vlastní bakalářské práce. Předložená práce je zpracována v logickém sledu, avšak student se dopouští mnoha prohřešků, které formálně snižují úroveň práce. Přes tyto výtky práce svědčí o schopnostech studenta, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Fiedler, Petr

Předložená bakalářská práce je přehledně zpracovaná a je z ní zřejmé, že pro úspěšnou realizaci bylo nutné osvojit si celou řadu znalostí a dovedností jak z oblasti návrhu HW, tak z oblasti tvorby SW. Bakalářská práce byla relativně náročná a její zadání bylo úspěšně splněno. Vadou na kráse této zdařilé práce je jen menší pečlivost při zpracování dokumentace, což je zřejmé zejména u dokumentace návrhu hardwaru. Konkrétně na obr. 6 chybí požadované napěťové papametry elektrolytických kondenzátorů, navíc tyto kondenzátory mají polaritu označenu velmi nenápadně. Dalším zbytečným nedostatkem je skutečnost, že popisky některých součástek v napájecí části jsou překryty čarami, přičemž popisky lze v návrhovém softwaru oddělit od součástky a umístit na vhodnější místo. Ve schématu zcela chybí údaj o požadované indukčnosti cívky použité v DC/DC měniči. Naopak kladně je nutno hodnotit podrovbé zdokumentování výpočtu, který vedl k určení potřebné indukčnosti cívky. Podobně detauilně a správně je zdokumentiván výpočet rezistorů R1 a Rbe. Bohužel následně již není zmíněno jak bylo určeno, že rezistor Rc (který neomezuje napětí, ale především proud diodou) bude mít hodnotu právě 10 ohmů. Navíc hodnota 10 ohmů se jeví jako poněkud podezřelá v kontextu požadavku aby LED diodou tekl proud cca 20 mA. Závěrem práce jsou prezentovány snímky získané z kamery a měření rychlsoti přenosu obrázků, což dobře dokumentuje parametry zařízení, které bylo v rámci této práce úspěšně vytvořeno. Práci hodnotím jako velmi dobrou a zdařilou. Do budnoucna bych autoru doporučil větší pečlivost při tvorbě dokumentace protože právě dokumentace snižuje kvalitu této jinak výborné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 13735