RUSINSKÝ, J. Modulární grafický LED displej [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student navrhnul a realizoval základní komrponentu modulárního grafického zobrazovacího zařízení. V rámci práce byl realizován MASTER modul a SLAVE zobrazovací modul. Student postupoval při realizaci formálně správně. Bohužel funkčnost realizace je neprůkazná. Vlastní předložená práce má správnou strukturu, i když po obsahové stránce je mnoho k vytknutí. Rozsah dokumentace je dosti omezený a v některých částech pro neznalého čitatele nedostatečná. Taktéž je možno vytknout nendodržení pravidel tvorby technické dokumentace především při tvorbě schémat, které mají být plně čitelné pro každého, ne jen pro autora. Student využíval konzultací vedoucího, i když větší aktivita by práci jen pomohla. Přes tyto výtky však práci doporučuji k obhajobě. Doporučuji předvést funkčnost zařízení nebo jej alespoň dokumentovat fotografiemi či krýtkým videem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Fiedler, Petr

Předložená bakalářská práce je zpracována poměrně podrobně, zadání bylo splněno a je vidět, že autor práci věnoval dostatečné úsilí. Autor se musel seznámit s problematikou návrhu HW, návrhu SW pro mikrokontrolery AVR a dále prokázal i schopnost realizovat SW pro PC. K poměrně pěkně provedené práci mám pouze jednu připomínku a to, že schéma v příloze 3 by si zasloužilo trošku více dokumentačního úsilí, neboť signály vedoucí do sběrnice ve sběrnici anonymně mizí a posléze se anonymně vynořují, bohužel signály nejsou pojmenovány a tak vůbec není jasné kam který signál vede. I přes tento z hlediska dokumentace zásadní nedostatek však vzhledem k jinak značné pečlivosti hodnotím tuto práci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 13730