HAVLÁTOVÁ, V. DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

• • Nosný potenciál navrženého urbanistického konceptu nabízel možnosti, které nebyly v dalším rozpracování zcela využitý. • Funkce navržených polyfunkčních domů je do řešeného městského prostředí správně zvolená. Dispozice bytových domů i jednotlivých bytů nevykazují vážné závady. • Konstrukční systém je přiměřený náročnému prostorovému řešení budov • V architektonickém výraze navržených domů, zejména nárožního, se zdá být členění a tvarování okenních otvorů pouze formální hrou. • Grafická prezentace práce je jasná a srozumitelná. Otázka Co vás vedlo k navrženému řešení nově vzniklého prostoru mezi domy. Jaká je jeho funkce, co nabízí městu a obyvatelům nových domů, jaké materiály tam budou uplatněny?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 75 Studentka ztratila hodně času ve fázi návrhu konceptu, v závěru však dohnala počáteční průtahy.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Nečekané řešení, dva objekty přilehlé k okolním štítům v Pekařské a Anenské, a třetí volně stojící na špici pozemku.Ten sice plní funkci dominanty v místě, kde se očekává, ale v situaci, kdy celý prostor je zastavěn v souvislých frontách, působí tento solitér nepřesvědčivě. Volné prostory mezi těmito třemi objekty sice rozšiřují veřejný prostor přilehlých ulic, ale zároveň ubírají objem, který se pro využití atraktivního staveniště nabízí. Navíc architektonický výraz dominantního objektu je konveční a neodpovídá je pozici. Funkční využití jednotlivých prostorů je nevyvážené. Rozsáhlé welness bude asi těžko využitelné, společenský sál v 1 np. má nejasný vstup a funkci. Vnitřní dvůr je řešen komplikovaně. Ke srozumitelnosti řešení by přispěly výškové koty v jednotlivých úrovních a místech vstupů. Celkově návrh má velmi průměrnou úroveň, mimo základní nápad přináší málo pozitivních hodnot

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 63915