ŠEBESTA, J. Rozdíly mezi JAR-FCL a Part-FCL pro vydání průkazu způsobilosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Pavel

Cíl bakalářské práce byl splněn. Autor se seznámil s problematikou a provedl porovnání předpisů JAR-FCL a Part-FCL. Zpracoval důsledky změn a zmapoval přechodná období, která se v ČR uplatňují. Je škoda, že neuvedl více příkladů o způsobech možného řešení ze zahraničí. Student pracoval aktivně, samostatně a prokázal své kompilační schopnosti. Práce je logicky uspořádaná. Grafická výprava mohla být lepší, práce s citacemi je dobrá. Celkově hodnotím práci stupněm B, velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šplíchal, Miroslav

Úkolem autora bylo provést rešerši podmínek pro vydávání licencí podle předpisu JAR-FCL a Part – FCL, dále pak zmapovat celkový stav legislativy v oblasti vydávání pilotních licencí se zaměřením na přechodná období, které jsou uplatňována v ČR a ostatních členských zemích EASA. Tento zadaný cíl se autorovi podařilo splnit. Vlastní práce má včetně obsahu, seznamu použitých zdrojů a příloh 37 stran a je rozdělena do šesti kapitol. V rámci kapitol 2 a 3 autor popisuje strukturu předpisů JAR-FCL a Part-FCL. Ve čtvrté kapitole autor popisuje aplikaci předpisu Part-FCL v ČR a ostatních členských zemích EU. V této kapitole je věnován prostor pouze popisu přechodného období v ČR a Velké Británii. Autor zde měl také popsat zavádění Part – FCL i v jiných členských státech EU, jak je požadováno zadáním práce. V páté kapitole je pak provedeno srovnání obou předpisů a jsou popsány nové typy průkazů způsobilosti. Některé informace k podmínkám vydávání průkazů mohl autor uvést přímo v textu práce místo uvedení odkazu na předpis. Pro lepší přehlednost mohl autor také provést porovnání požadavků formou tabulky. Předložená práce představuje ucelený materiál přinášející informace o vývoji změn v oblasti licencování leteckého personálu a podrobněji popisuje nové druhy licencí. Informace uvedené v práci jsou využitelné jak pro zájemce o tuto problematiku, tak i jako podklad pro výuku. Grafická a stylistická úprava práce je na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63902