BÍMOVÁ, M. DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

• Urbanistický koncept využití území překvapuje odvážným gestem umístit v pohledové ose ulice Pekařské dominantní objekt galerie, která nabízí nové kvality městskému prostoru • Navržené funkce využití území vycházejí z analýz a potřeb lokality v centru města. Standardně je využit parter ke komerčním účelům s bydlením v horních patrech městských domů. Dispozice těchto domů, stejně jako objektu galerie umění jsou čistě vyřešené a odpovídají požadavkům předpokládaných funkcí. • Konstrukční systém je přiměřený náročnému prostorovému řešení budov. • Architektonický výraz domů vychází z potřeb provozu a průmětu dispozičního řešení. Čistá jednoduchost návrhu fasád využívá oživujícího efektu pohyblivých stínících prvků. Jasný, sympatický řád členění fasád bytových domů i zvolená materializace podtrhuje dominantní postavení objektu galerie na nároží. • Jasná a přehledná grafická prezentace odpovídá velmi dobré kvalitě projektu Otázka Vysvětlete možnosti osvětlení galerií a způsoby jejich využití pro různé typy expozic.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Studentka ztratila hodně času hledáním uspokojujícího konceptu funkčního využití území. V závěru však s velkou odvahou svůj prvotní záměr změnila a svým pracovním nasazením dohnala časový deficit.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Urbanistické řešení je založeno na motivu výjimečné veřejné stavby v nárožní poloze pozemku.Bez výrazné a čitelné vazby na sousední objekty.Objekt galerie se svojí strohou kubickou formou, odlišující jej od okolní zástavby, by měl působit jako ukončení otevřeného prostoru před nemocnicí sv Anny. Myšlenka je bezpochyby zajímavá, její realizace však není zcela přesvědčivá.Je otázka, zda drobnější objekt galerie i se svojí nápadnou formou má potenciál ke své předpokládané funkci. Domnívám se, že nemá. Výškové osazení jednotlivých částí objektu je logické bez kolizních míst. Architektonický výraz bytové části souboru je civilní a odpovídá kontextu s okolní zástavbou. Provozní řešení je logické bez zřetelných závad. Výškové uspořádání plochy atria je bez výškových kót těžko posuzovatelné. Návrh přináší zajímavou myšlenku, která nesplnila svoje očekávání. Přesto návrh hodnotím celkem kladně. Jeho grafická a formální úroveň je dobrá

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B 0
Architektonické řešení C 0
Provozní řešení B 0
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 63913