VYSOUDIL, L. Termoakustické měření výkonu ultrazvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jiří

Úkolem studenta bylo seznámit se s metodami měření výkonu generovaného ultrazvukovými diagnostickými zobrazovacími systémy a experimentálně ověřit funkci termoakustického snímače. Dosažené výsledky měl porovnat s měřením pomocí hydrofonu v ultrazvukové měřicí vaně. Student se problematice teoretických poznatků z měření v ultrazvukových polích a následně i experimentálním pracem nevěnoval právě s plným nasazením. Dosažené výsledky mohly být lépe a rozsáhleji komentovány. Po formální stránce práce nevybočuje z průměru, zarážející jsou neznalosti z technického kreslení - opačně vkládané výkresy do textu. V zásadě lze zadání práce považovat za splněné, rozsáhlejší experimenty nebyly časově zvládnuty. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím : d o b ř e.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Čížek, Martin

Student měl za úkol seznámit se s principy metod měření výkonu v ultrazvukových polích. Předložená bakalářská práce se zabývá experimentálním ověřením funkce realizovaného termoakustického senzoru pro měření výkonu ultrazvuku pracujícím na principu ohřevu absorpčního materiálu v důsledku pohlcování ultrazvukového vlnění. Teoretický úvod práce má vlivem nejednotného formátování nepřehlednou úpravu. Vzhledem k tomu, že náplní práce nebyla konstrukce přístroje pro měření teploty (profesionální 6-kanálový přesný teploměr měl již student k dispozici), pokládám pasáž textu popisující metody kompenzace termočlánků a můstkového zapojení termistorů za částečně redundantní. Jednoduchá schémata můstkových zapojení zabírající každé téměř polovinu stránky, což svědčí o snaze "nafouknout" text za každou cenu. V popisu prováděných experimentů si autor protiřečí, jednou píše, že měření bylo prováděno v ohnisku uzv sondy, podruhé zase, že mimo něj. Na str. 20 je v blokovém schématu 6-kanálový systém pro měření teploty od fy. Omega nazván kompenzační krabicí, což je ve skutečnosti pouze technický termín označující kompenzační obvod pro termočlánek. Postrádám příklady a bližší popis výpočtů v kap. 3.3.2. Kladně hodnotím pokus o rozbor příčin lišících se hodnot výkonu změřených hydrofonem a termoakustickým senzorem. Přes všechny připomínky lze body zadání považovat za rámcově splněné. Práci s výhradami doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 22100