BASLER, O. Design čističky vzduchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Machálek, Róbert

Pre dizajn je dôležité aj hodnotenie dizajnérskych kvalít práce: riešenie modelu – B, úroveň tvarovej kultivácie – A, farebnosť navrhnutého dizajnu – A a grafická úprava výkresov – A. Bakalárska práca obsahuje vlastné výsledky k téme dizajn čističky vzduchu v obore priemyselného dizajnu a spĺňa všetky body zadania.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Svatopluk

Zařízení pracující s médiem, kterým je vzduch, navíc s jeho úpravou, nabízí se myšlenka, zda návrh nepůsobí až příliš rezistentně vůči okolí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63963