BARJAK, M. Využití umělé inteligence na kapitálových trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Budík, Jan

Diplomová práce řeší problematiku neuronových sítí a jejich implementaci do procesu rozhodování v oblasti finančních trhů. Student při návrhu modelu řeší optimalizační úlohu, která je zaměřena na vhodnou strukturu neuronové sítě z hlediska počtu vrstev a počtu neuronů. Tímto tvůrčím přístupem student prokázal inženýrské schopnosti a doporučuji udělení titulu inženýr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63937