DRÁPAL, S. Údržba leteckých turbínových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šplíchal, Miroslav

Úkolem autora bylo popsat procesy moderní koncepce údržby leteckých lopatkových motorů. Součástí tohoto úkolu bylo také identifikovat vývojové trendy v této oblasti. Autor požadavky zadání ve své práci splnil. Vlastní práce má včetně obsahu a seznamu použitých zdrojů 41 stran a je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodu práce se autor věnoval popisu práce turbínových motorů a jejich jednotlivým druhům. Jádro práce pak tvoří kapitola 3, ve které se autor podrobně zabývá problematikou údržby leteckých motorů. Podkapitoly 3.3, 3.4 a 3.5 jsou poměrně stručné a mohly být celkově rozsáhlejší. Ve čtvrté kapitole pak autor uvádí příklad procesů údržby v podniku Letecké opravny Malešice (LOM). V závěru práce autor konstatuje, že vývoj v oblasti údržby bude směřovat k dalšímu rozvinutí modulární koncepce motorů a redukci počtu údržbově náročných dílů motoru. Tato tvrzení mohl autor více rozvinout v textu práce. Práce představuje materiál, který je dává čtenáři ucelenou představu o procesech údržby lopatkových motorů. Autor prokázal iniciativu při pracování práce, o čemž svědčí čtvrtá kapitola popisující procesy v opravárenském podniku LOM, které zdokumentoval během svojí exkurze v tomto podniku. Grafická úprava práce je na dobré úrovni, avšak ze stylistického hlediska by textu práce prospěla technická přesnost ve vyjadřování autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koštial, Rostislav

Cílem práce bylo popsat základní koncepce údržby turbínových motorů a popsat trendy v oblasti údržby leteckých turbínových motorů. Vlastní práce je rozdělena do tří základních kapitol, jejichž jádro práce tvoří kapitola 3, ve které se autor práce podrobně zabývá problematikou údržby. Tato kapitola je rozdělena do několika podkapitol, kde některé kapitoly jsou velice stručné a mohly být zpracovány podrobněji. Např. Autor zmiňuje metodu údržby dle bloku, která se u motorů hojně používá jen jednou větou v kapitole 3.2.1, která se zabývá tradiční metodou údržby (Hard-Time). Tato metoda by si určitě zasloužila podrobnější popis a měla by být od tradiční metody oddělena. To platí také pro popis přístupu k údržbě dle RCM resp. MSG-3, které jsou opět velice stručně popsány v kap. 3.2.1 a měly by být popsány zvlášť. Kapitola 4, kde autor popisuje průběh oprav leteckých motorů v podniku Letecké opravny Malešice, popisuje praktický průběh oprav leteckého motoru, a je dobrým doplněním teoretické části bakalářské práce. V závěru zmiňuje, že budoucím trendem v údržbě motorů, je rozvinutí modulární koncepce motoru a omezení dílů náročných na údržbu. Vzhledem k tomu, že popis těchto trendů byl jedním z cílů práce, očekával bych podrobnější zpracování. Grafická úprava bakalářské práce je na dobré úrovni. Doporučuji práci k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63996