RÁŠO, O. Objektivní měření a potlačování šumu v hudebním signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Balík, Miroslav

Disertační práce Ing. Ondřeje Ráša se zabývala řešením problému potlačování šumu v hudebním signálu. Téma bylo dostatečně rozpracováno z více úhlů pohledu a je přínosem v míře znalostí, kdy se stávající rozpracovanost tématu soustředila především na řečové signály. Mezi přínosy práce patří provedení subjektivních poslechových testů, nová objektivní metoda měření úrovně šumu pozadí dosahující lepších výsledků než stávající metody, algoritmus pro adaptivní segmentaci signálu Maximum Greedy Selection a implementace metody pro potlačování šumu pozadí v hudebním signálu, která je připravena na nestacionární charakter signálu a využívá nový typ prahování. Jádro disertační práce bylo dostatečně publikováno a nově navržené metody jsou použitelné v praxi. Během doktorandského studia se podílel na řešení výzkumných projektů MSM, MPO, FEKT, TAČR a také se aktivně podílel na řešení rozvojového projektu OPVK a na několika projektech FRVŠ F1 a G1.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Makáň, Florian

Prof. Ing. Florian Makáň, PhD. Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, SR florian.makan@gmail.com Bratislava 18. 5. 2013 Oponentský posudok doktorskej dizertačnej práce Ing. Ondřej Rášo OBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ A POTLAČENÍ ŠUMU V HUDEBNÍM SIGNÁLU ako podklad pre pokračovanie k udeleniu akademicko-vedeckého titulu doktor v odbore Teleinformatika Všeobecná charakteristika dizertačnej práce Posudzovaná dizertačná práca má celkový rozsah 148 strán textu. Vlastná náplň práce tvorí: Úvod, osem predmetných kapitol, Záver, Literatúra. Na začiatku dizertačnej práce tvoria jej rámec ďalšie formálne náležitosti: Abstrakt a Kľúčové slová v českom a v anglickom jazyku, Bibliografická citácia, Prehlásenie, Poďakovanie, Obsah dizertačnej práce, Zoznam všetkých skratiek, Zoznam obrázkov a Zoznam tabuliek. Na konci práce jej rámec uzatvárajú: 47 strán Príloh k dizertačnej práci a Curriculum Vitae autora. Dizertačná práca má zaužívanú štruktúru. Kapitoly nadväzujú na seba vecne. Je napísaná na vysokej jazykovej, odbornej aj profesionálnej formálnej úrovni s podporou počítača. Autor v nej preukázal veľmi dobrý štylistický prejav s didaktickým podaním problematiky. 1 Posúdenie zamerania témy dizertačnej práce a jej aktuálnosti Téma doktorskej práce je zameraná na stále aktuálny problém v oblasti spracovania digitálneho zvukového signálu so šumom v pozadí pri jeho prenose alebo zázname. Novým aspektom pri potlačovaní šumu na pozadí hudobného signálu je jeho digitalizácia alebo následné obnovovanie starších významných analógových hudobných záznamov. Podstatou jednoduchšie, pomerne dosť známe systémy pre potlačovanie šumu zamerané na rečový signál sa nedajú použiť pre potlačovanie šumového pozadia hudobného signálu, ktorý je podstatne zložitejší a pri subjektívnom vnímaní komplexnejší. Námet dizertačnej odpovedá odboru dizertácie - Teleinformatika. Zameranie témy považujem za vrcholne aktuálny z hľadiska súčasného rozvoja komunikačno-informačných technológií, systémov elektronických komunikácií aj súčasného stavu vedeckého poznania. 2 Posúdenie prínosov dizertačnej práce Pri posudzovaní prínosov práce vychádzam z obsahu stanovených cieľov a ich splnenia. Autor si stanovil 5 cieľov dizertačnej práce. Prvý cieľ, analýza súčasného stavu danej problematiky by mal byť súčasťou každého vedeckého riešenia, nemusí byť zvlášť deklarovaný. Ďalšie 4 body zadania cieľov práce považujem za správne pre riešenie zvoleného problému, obsahujúceho dizertabilné jadro. Teoretický základ práce tvoria kapitoly 4 a 5, popisujúce: Objektívne metódy PEAQ a Objektívnu metódu pre meranie úrovne počuteľného šumu pozadia v hudobných signáloch podľa vlastného návrhu riešenia autora. Prínos práce v rámci tejto navrhnutej metódy spočíva v možnosti objektívne merať počuteľný šum pozadia presnejšie ako bolo možné doteraz. Metodologickú osnovu návrhu systému riešenia problému poskytujú kapitoly 6 a 7, pre potlačovanie aditívneho šumu resp. jeho spracovanie v transformačnej oblasti. Systém bol navrhnutý vzhľadom na psychoakustické aspekty vnímania hudobného signálu poslucháčmi. Prínos práce pri návrhu tohto systému na potlačení šumu na pozadí v hudobných signáloch spočíva v modifikácii algoritmu pre adaptívnu segmentáciu Greedy selection. Autorovmu vlastnému riešeniu systému na potlačovanie šumu v hudobných signáloch technikami prahovania je venovaná kapitola 8. Originálnym prínosom práce je v nej použitie modifikovaného spôsobu adaptívnej segmentácie, nazvaný autorom Maximum Greedy selection. Za prínosný považujem aj popis a výsledky autorovho posluchového experimentu, za účelom porovnania výslednej subjektívne vnímanej kvality hudby poslucháčmi pre rozdielne spôsoby použitej segmentácie a pri rôznej veľkosti zarušenia užitočného signálu šumom pozadia. Uplatnenie výsledkov dizertačnej práce môžu byť veľmi široké v oblasti elektronických komunikácií, hudobného priemyslu a zábavy. 3 Posúdenie úrovne publikačnej činnosti autora dizertačnej práce Jadro dizertačnej práce, priebeh a výsledky jej riešenia boli prezentované na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch v rokoch 2009 – 2012, ako je uvedené systémovo v súčasti Literatura - Vybrané publikace autora. Z 13 publikácií v anglickom jazyku s uvedením miery spoluautorstva u každej publikácie je v spoluautorstve v 12 ako prvý autor. Zo 4 významných prác necitovaných v práci je v 2 prácach v spoluautorstve ako prvý autor. Možno konštatovať, že doktorand sústavne vedecky pracuje a svoje výsledky pravidelne publikuje na vysokej vedeckej úrovni, autorizovanej redakčnými radami vedeckých časopisov a vedeckými výbormi príslušných vedeckých konferencií. 4 Posúdenie vedeckej erudície autora Na základe počtu, skladby a aktuálnosti 84 citovaných prameňov, možno usúdiť, že autor má veľmi dobrý prehľad o zvolenej problematike aj vlastné vedecké výsledky z riešenia v tejto oblasti. Skladba a obsah jeho publikovaných prác z problematiky riešenej v dizertačnej práci a ďalších publikácií autora dokumentujú, že si doktorand osvojil vedecké metódy a vie aj aplikovať samostatne vo svojej výskumnej činnosti výpočtovú a meraciu techniku. Autor práce sa ako spoluriešiteľ podieľal, resp. podieľa na riešení 4 vedeckých projektoch: • MSM2 1630513 (2005 – 2011) • MPO: FR-T11/075 (2009 – 2012 • FEKT-S-11-17 (2011 – 2014 • TAČR 02020856 (2012 – 2015) a riešiteľ pedagogického projektu: • 2563/2011 Zavedenie výsledkov výskumu spracovania akustických signálov v reálnom čase do výučby. Autor na vyžiadanie spracoval recenzie pre vedecké časopisy a konferencie: Elektrorevue, Conference on Telecommunications and Signal Processing, International Coference on Teleinformatics. Vedeckú erudíciu autora ohodnotili redakcie prijatím jeho príspevkov v 1 impaktovanom, 1 neimpaktovanom časopise, prijatím 8 príspevkov na konferenciách indexovaných vo Web of Science a 7 článkov v ostatných časopisoch a príspevkov na konferenciách. 5 Pripomienky a otázky k práci V dizertačnej práci nie je uvedené, v akom odbore je práca podávaná k obhajobe pre udelenie titulu doktora – Ph.D. Strany rámca práce na jej začiatku, patriace do vecnej náplne práce: Zoznam všetkých skratiek a Zoznam tabuliek by mali byť očíslované. Keďže je práca napísaná v českom jazyku, zoznam skratiek pojmov v anglickom jazyku by mal obsahovať aj ich významy v českom jazyku. Záver Podľa môjho názoru posudzovaná dizertačná práca Ing. Ondřeja Rášu zodpovedá všeobecne uznávaným požiadavkám pre udelenie akademicko-vedeckého titulu Ph.D.. Florian Makáň

Navrhovaná známka

Krejčí, Jiří

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 67425